Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Plateia

CGS PlateiaPlateia je profesionální BIM ready řešení pro projektování, rekonstrukci všech kategorií vozovek od dálnic, rychlostních komunikací, přes místní komunikace, polní a lesní cesty, cyklotras a chodníky. Zahrnuje lokální lokalizace řady zemí, včetně České republiky. Plateia je kompatibilním plnohodnotným řešení kompatibilním s CAD platformami Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D.

Projekční nástroje

Digitální model terénu

Program Plateia obsahuje vlastní modelář digitálního modelu terénu (DTM), umožňující detailní tvorbu terénu na různých datových vstupech - souborů zaměření, ale dále také např. na: datech totálních stanic, bodech, povinných spojnicích terénu, blocích apod. To dává Plateii široké možnosti využití jako nadstavby nad CAD systémy, neobsahující vlastní modelář terénu, kterými je právě AutoCAD a BricsCAD.

 CGS Plateia   CGS Plateia digitalni model terenu

Tvorba zemních těles

Zemní tělesa obsažená v modeláři Plateia jsou silným nástrojem pro modelování jakkoli složitých svahů, s různými kritérií svahování, ať již v náspu či v zářezu, dává uživateli volné pole působnosti a to v jakkoli geometricky složitých situacích, které mohou projektanta v praxi potkat a to i při návrhu jednoduché polní či lesní cesty až po komplexní návrh křižovatky. Tyto nástroje je vhodné využít pro tvorbu železničních tratí, klasických zemních těles, jako jsou nádrže, rybníky, parkovací plochy, až po modelování potoků, kanálů, řek a dalších objektů, se kterými Vám snadno a rychle CGS Labs funkcionalita zemních těles pomůže.

 grading

Nástroje pro návrh geometrie vozovky

Plateia nabízí širokou škálu pokročilých nástrojů pro návrh tras a profilů, zahrnujících návrh PVI vrcholů, plavoucích a pevných prvků, tvorbu paralelních tras, včetně možností tvorby tras z již existujících objektů - křivek a množnost tvorby tras tzv. metodou BestFit, založené na datech zaměření již existující trasy, včetně možnosti převzít trasu navrženou v Autodesk AutoCAD Civil 3D, případně trasu navrženou v Plateii převézt na objekt AutoCAD Civil 3D. Samozřejmostí jsou různé možnosti popsání tras, tvorba výkazů a exportů dat. Díky čemuž Plateia poskytuje širokou flexibilitu programu, právě tolik potřebnou pro pokrytí celého spektra potřeb uživatelů.

 superelevations  bestfit

Křižovatky a okružní křižovatky

Možnosti automatické tvorby křižovatek a okružních křižovatek jsou založeny na geometrii určené trasou, profilem (niveletou) a klopením vozovky. Funkcionalita 3D křižovatky automaticky upraví nivelety vedlejších komunikací a jejich parametry klopení dle a parametrů uživatelem definovaného poloměru obrub. Díky automatické tvorbě 3D modelů křižovatek získáváme geometrii detailního 3D modelu, jak pro stykové tak průsečné křižovatky.

 visualisation  3D solid

3D Povrchy a tělesa

3D modely pozemních komunikací mohu být vytvořeny jako 3D povrchy, tak také jako 3D tělesa. Tyto 3D modely mohou být vytvořeny automaticky na základě geometrie příčných řezů a modelu terénu, tak mohu být vybudovány pomocí funkcí zemních těles.

 CGS Plateia 3D povrchy a tělesa

3D model založený na 3D tělesech je vytvářen na základě tvarů (ploch) příčných řezů, kde doplňujícími informacemi k plochám a objemům mohou být dodány další informace, jako je např. materiál a další uživatelem definované vlastnosti. Takto mohou být vytvořeny také modely tunelů, mostů a celá řada dalších objektů.

Všechny tyto 3D modely, včetně dodaných informací (dat o materiálu, ploše, množství atd.), mohou být importována do programů, jako je Autodesk Navisworks, Infraworks a dalších a využity pro různé BIM pracovní postupy.

Možnosti návrhů a úprav příčných řezů

Plateia poskytuje možnosti pro návrh a úpravu příčných řezů komunikací podrobným způsobem s téměř žádným geometrickým omezením pro konečný návrh projektu. Přidání více řezů komunikacemi do jednoho příčného řezu Vám umožňuje ovládat geometrii mezi jednotlivými komunikacemi a dalšími objekty infrastruktury, které váš projekt vyžaduje při zachování potřeby definovat tyto prvky řezů s velkou přesností a podrobnostmi.

 cross sections

Výkazy objemů zemních prací a materiálů

V rámci funkcí programu Plateia jsou samozřejmě také obsaženy možnosti pro vykazování kubatur materiálů (tzv. QTO). Program disponuje vlastním nástrojem pro vykazování uživatelem definovaných Rozpočtový položek. Tato data je možné exportovat, čímž je uživateli poskytnuta možnost propojení mezi datovým modelem projektu a databází materiálů a rozpočtářskými softwary, což napomáhá zvýšení přesnosti a rychlosti výpočtů odhadů nákladů, především pak při aplikaci změn, které každý projekt provázejí.

 QTO

Hmotnice

Hmotnice představuje grafický pohled na materiál přemísťovaný v navrhovaném místě. Diagramy kumulativní křivky přemísťovaných zemních hmot pomáhá projektantům a dodavatelům pochopit, kde dochází k hrubému pohybu materiálu, a porovnat úspory alternativních návrhů. Tyto diagramy jsou v programu Plateia prezentovány spolu s náhledem podélného profilu pro fázi přezkoumání návrhu.

 CGS Plateia Hmotnice

Rekonstrukce / rehabilitace pozemních komunikací

Program Plateia nabízí speciální funkcionality zaměřené na rekonstrukce a rehabilitace vozovek - nabízí účinné nástroje regresní analýzy pro optimální (BestFit) přizpůsobení a vytváření podélných profilů na základě stávajících údajů o ose komunikace nebo z geodetického zaměření tělesa vozovky. Toto dává projektantovi detailní obraz o stávajícím a novém směrovém a výškovém řešení, společně s výpočtem množství materiálu pro úpravu povrchu vozovky.

 CGS Plateia rekonstrukce pozemních komunikací

Autosign – vodorovné a svislé 3D dopravní značení

Autosign je rozšířením, které je součástí softwarových balíčků Plateia Ultimate 4D a Plateia Professional 3D. Poskytuje uživatelům vše potřebné k návrhu, úpravě a vizualizaci 3D dopravního značení (svislého i vodorovného). Uživatelům je k dispozici několik knihoven dopravního značení, specifických pro jednotlivé země, a to včetně výkazů v projektu využitého značení.

 CGS Platiea Autosign

Nástroje analýzy

Rozhledové poměry a bezpečná vzdálenost pro zastavení

Nástroj pro kontrolu geometrii vozovky z hlediska rozhledových poměrů a bezpečné vzdálenosti pro zastavení vám poskytne grafickou analýzu rozhledu a vzdálenosti potřebnou pro bezpečné zastavení vozidla, které se pohybuje rychlostí rovnající se návrhové rychlosti vozovky. Tímto nástrojem je uživateli usnadněno usnadnění tvorby návrhu vzhledem ke kolizím s jinými imobilními předměty, které brání jízdní dráze vozu. Nástroj podporuje řadu vstupních parametrů pro jednotlivé lokalizace a možností výpočtů.

Autopath – analýza vlečných křivek

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek, které používají odborníci na dopravu, stavební inženýři, architekti a urbanisté po celém světě. Podrobněji se o této aplikace dočtete ZDE, případně na našem blogu Civil3Dblog.cz, věnovaném tomuto programu.

Všeobecné funkce

Dynamický model

dynamicProgram Plateia ukládá veškerá data projektu do souborů DWG, umožňuje rychlé aktualizace geometrie vyvolané změnami v projektu a výměnu dat v rámci software CGS Labs a software Autodesk. K dispozici jsou Vám rozhraní pro výměnu dat formátu LandXML a také AutoCAD Civil 3D.

Podpora rozsáhlých projektů

largeRozsáhlé projekty o dlouhý trasách s tisíce příčnými řezy jsou programem Plateia zpracovávány během vteřin. V podstatě není výkonnost programu omezena rozsahem projektů – což je ve srovnání s řešením v rámci AutoCAD Civil 3D a dostupných rozšíření a konkurenčních řešeních a nadstaveb pro silničáře nad AutoCAD Civil 3D a další programy zcela ojedinělé. Dynamika a svižnost programu, přesnost a podrobnost podélných profilů, tras i zobrazení stop příčných řezů je tak s Plateií samozřejmostí. Vzhledem k těmto vlastnostem a zachováním dynamického modelu Vám Plateia jednoznačně šetří čas, tedy i peníze na projekty vynaložené.

Možnosti kooperace nad projekty

colaborationS Platií je snadné a rychlé rozdělit rozsáhlé projekty silničních staveb mezi více kooperantů, kteří pak mohou zpracovávat projekty současně. Projekty mohou být zpracovávány v rámci jednoho modelu soboru DWG nebo rozděleny do několika DWG souborů, je také možné oddělovat rozvržení, podélné profily a příčné řezy.

Jazyky a specifické normy pro jednotlivé země

languagesPlateia je k dispozici v široké jazykové lokalizaci i projektových standardech a uživatelé jsou oprávněni používat v případě zahraničních projektů jakékoli z poskytovaných lokalizací:

  • Česká republika
  • Německo
  • Rakousko
  • Polsko
  • Anglie / USA interntaional
  • Maďarsko
  • Slovinsko
  • Srbsko

Licencování a možnosti financování

pay1use5Se software CGS Labs, stejně tak i s Plateií není uživatel odkázán na striktní model pořízení licence. Uživatelům jsou k dispozici jak trvalé licence a to lokální i síťové, včetně možnosti předplatného či bez něj, tak také jako licence ve formě pronájmu na určité časové období.

Společně s CGS Labs Vám naše společnost ADEON CZ nabízí velmi zajímavý model financování, založený na principu Kupte 1 licenci, používejte 5. Tento model Vám tak zajistí pořízení potřebného počtu licencí bez vynaložení jednorázového vysokého nákladu pro Vaši kompletní projekční kancelář, včetně možnosti platby za software v měsíčních splátkách, výrazně zvyšuje hodnotu Vaší investice do software.
Neváhejte nás pro více informací kontaktovat.

Zvolte si balíček Plateia

 Ultimate 4DProfesional 3DStandard
Impot dat zaměření
Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu
Tvorba zemních těles 3D
Návrh tras
Tvorba podélných profilů
Návrh a editace příčných řezů
Návrh příčného sklonu vozovek
3D modelování vozovek
Projekce bodů a křivek do podélných prof.  a příčných řezů
Nástroj pro odměřování a popisování
Výpočty kubtur zem. prací a materiálů a tvorba hmotnic
2D a 3D modelování křižovatek
Okružní křižovatky
Podpora tvorby dopravních ostrůvků v křižovatkách
Nároží křižovatky
Rozhledové poměry a bezpečná vzdálenost pro zastavení
Možnosti převodů objektů AutoCAD Civil 3D do Plateia a zpět
Export do Google Earth
Tvorba horizontálního a vertikálního regresního návrhu
Tvorba horizontální a vertikální regresní analýzy x
Analýza odsazených objektů v souběhu s trasou x
Podpora objektů 3D těles (solids) x
3D portály dopravního značení x
Vodorovné a svislé 3D dopravní značení x
Výkazy vodorovného a svislého dopravního značení x
Knihovny národního obsahu pro svislé a vodorovné dopr. značení x
Uživatelsky editovatelný obsah svislého a vodorovného dopr. Značení x
Horizontální alnalýza průjezdu vozidla x x
Vertikální analýza průjezdu vozidla
Výkazy analýz průjezdu vozidla
Lokalizovaný obsah knihoven vozidel
Uživatelsky editovatelná knihovna vozidel (i tvorba sepciálních vozidel)
 - a mnohé další…
Podpora BIM projektování x x
 - import a export dat LandXML
 - IFC export

Bezplatné internetové semináře / webináře

free webinar 200pxZaujal Vás sw Plateia, Ferrovia, Autopath a další, případně jste již jejich vlastníky a chcete se přiučit či najít nové možnosti práce s Vaším software? Neváháte se při hlásit na některé z nabízených internetových seminářů ZDARMA, viz odkaz pod tlačítkem vpravo.

Osvědčený, spolehlivý, testovaný

S cílem poskytnout spolehlivé řešení, které splňuje náročné požadavky, inženýři z CGS Labs úzce spolupracují s akademickými pracovníky, renomovanými výrobci vozidel a specialisty kooperujících společností, kteří provádějí analýzu programu při náročných projektech.

Zároveň společně nasloucháme našim uživatelům s cílem přinášet stále nové a užitečné nástroje.

Podporované CAD platformy

Autopath podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum. Podporovány jsou pouze 64bitové verze.