Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

AutoCAD Civil 3D

autocad civil 3d 2017 badge 256px bezdata

Přechod na produkt AutoCAD Civil 3D pomůže Vašemu týmu rychleji, jednodušeji a přesněji dokončovat široké spektrum inženýrských projektů. Osvědčený dynamický model, který je jádrem produktu Civil 3D, inteligentně propojuje návrh s konstrukčními výkresy a umožňuje rychleji vyhodnocovat různé varianty projektu, omezit ruční úpravy na minimum a automaticky aktualizovat finální výkresy.Je určen především pro uživatele z oblasti liniových staveb, geologie, geodézie, pozemního stavitelství, dobývání nerostných surovin, projektování v krajině (rekultivace a sanace dotčených oblastí) a pozemkových úprav.  Zákazníci, kteří si platí Subscription, mají přístup k balíčkům Autodesk® Subscription Advantage Packs s nejnovější technologií společnosti Autodesk.


 

 Civil 3D funkce

Nezáleží na tom, o jaký projekt se jedná. Díky dynamickému modelu produktu AutoCAD Civil 3D je všechno propojeno, takže se v návaznosti na jedinou změnu návrhu okamžitě aktualizují všechny související návrhové objekty a projektové výstupy, tedy podélné a příčné řezy, všechny popisky, tabulky objemu zemních prací atd.

AutoCAD Civil 3D poskytuje funkce řízení projektů pro snadné a bezpečné sdílení dat v průběhu celého cyklu projektu - od výchozího zaměření a návrhu přes tvorbu výkresů a vytyčení projektu až po finální terénní úpravy.

Autodesk Civil 3D obsahuje 100% funkčnost AutoCADu a také funkčnost Map 3D. Dále obsahuje funkce, které pomáhají většinu úkonů prováděných v AutoCADu několika nutnými kroky udělat pouze krokem jedním, a to jednodušeji a v mnohem kratším čase.  

Projektování pozemních komunikací

AutoCAD Civil 3D je  aplikace integrující kreslicí možnosti AutoCADu spolu s dynamickým modelem terénu a tím maximalizuje přesnost a zvyšuje produktivitu, která je potřeba při návrhu liniových staveb. Mnozí také ocení možnosti návrhu dle kritérií. Pro uživatele s platným subscription jsou k dispozici nové silniční podsestavy, které rozšiřují a vylepšují možnosti návrhu dopravních staveb dle českých a slovenských projekčních zvyklostí. Připraveno je řešení:

  • Klopení pláně s automatickým dodržením minimálního příčného sklonu a minimální konstrukční výšky
  • Rozšíření vozovky v obloucích v závislosti na šířce jízdního pruhu a velikosti oblouku
  • Vytváření svahů dle ČSN
  • Automatické vytváření trativodů a rigolů
  • Ohumusování svahů
  • Automatické rozšíření nezpevněné krajnice pro svodidlo

CS podsestavy obsahují vedle dobře zpracované nápovědy i výkres s připravenými vzorovými příčnými řezy v kategoriícjh S6.5, S7.5, S9.5, S11.5, R25.5, D27.5, D33.5.

Na konci tohoto popisu programu Civil 3D najdete video s názornou ukázkou použití  nových silničních podsestav.

Projektování plošných staveb

AutoCAD Civil 3D kromě jiného řeší i úlohy týkající se projektování plošných staveb - např. parkovišť či obytných zón. K dispozici jsou funkce pro úpravu terénu a jeho modelování, výpočty kubatur či práce s parcelami. Všechny tyto úlohy se řeší komplexně, a to díky dynamickému modelu, se kterým Civil 3D pracuje.

Projektování inženýrských sítí

Návrh inženýrských sítí je součástí všech infrastrukturních projektů. Civil 3D jako komplexní nástroj pro projektování umožňuje návrh i těchto sítí, a to jak ve 2D, tak i ve 3D. Navržené inženýrské sítě se stávají součástí 3D dynamického modelu.

Geodetické činnosti

AutoCAD Civil 3D v sobě slučuje funkčnost AutoCADu pro přesnou a efektivní tvorbu dat, AutoCAD Map 3D pro propojení grafických dat na databázové záznamy a možnost tvorby provázaných projektů ve 3D s jejich prezentací.

Modelování krajiny a zastavěného území

Kromě návrhů nových objektů, jako jsou nové silnice či parkoviště, lze Civil 3D využít i k práci s aktuálním stavem, např. umísťovat nové stavby do stávajícího terénu, připravit rekonstrukci vozovky apod.

Zhodnoťte své úsilí

Přechod na práci ve 3D vyžaduje trochu času a úsilí a samozřejmě také vynaložení určitých prostředků. Avšak jakmile se rozhodnete a vaše týmy začnou používat produkt Civil 3D, přinese vám to velice zajímavou návratnost investic. Únavné a zdlouhavé úkoly budou omezeny na minimum, produktivita vzroste, ušetříte peníze - a klienti budou mít z vaší práce výborný dojem.

 

Podpora Civil3D od Adeonu

ADEON CZ s.r.o. nabízí a poskytuje řadu doplňkových služeb k aplikaci AutoCAD Civil 3D. Patří mezi ně například kooperace na projektech, nebo vyrábění podsestav na míru potřeb zákazníků. V současnosti nabízíme tyto služby:

Uživatelské podsestavy pro AutoCAD CIVIL 3D

Pokud Vám chybí nějaká podsestava do vzorového příčného řezu, nabízíme Vám výrobu takové podsestavy na míru. Pro své zákazníky jsme pro ukázku připravili následující tři podsestavy pro místní komunikace:

  • jednoduchý obrubník
  • obrubník s trativodem
  • obrubník s trativodem a s chodníkem

Podsestavy_1

Veškeré parametry těchto podsestav můžete upravovat běžným způsobem ve vlastnostech jako u standardních podsestav. K podsestavám je zpracovaná nápověda obsahující kódovací diagramy a seznam definovatelných parametrů a jejich výchozí hodnoty.

Podsestavy lze opatřit kódy (pro body, spojnice i tvary) dle požadavků zákazníka, tak aby je bylo možno popsat, kótovat a stylizovat požadovaným způsobem. Do podsestavy lze zahrnout parametr cílení na povrch (pro svahování), cílení šířkové (pro rozšíření, nebo úprava šířky dle zadané linie) a výškové (pro úpravu výšek dle 3D křivky, Nlinie nebo nivelety).

Podsestavy_2

Tyto tři podsestavy jsou Vám k dispozici zdarma v rámci Adeon Civil+ DVD.

Pokud Vám chybí některá další podsestava, stačí nás kontaktovat a zaslat obrázek nebo výkres požadovaného výstupu. Podle potřeby můžete připojit i požadavky na definovatelné parametry a definici kódů.