Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Ferrovia

cgs ferrovia standard 2017 2Ferrovia je profesionální BIM ready řešení pro projektování a analýzu železničních tratí. Zahrnuje lokální lokalizace řady zemí, včetně České republiky. Ferrovia poskytující nástroje pro trasování, tvorbu podélných profilů, detailní návrh a editace příčných řezů, včetně aplikace převýšení koleje, plně obsáhlou knihovnu výhybek a železničních napojení, detailní 3D modelování a tvorbu dokumentů. Obsaženy jsou také do detailu propracované nástroje regresní analýzy pro trasování, poskytující uživatelům komplexní možnosti pro přizpůsobení návrhu i modelu a navádění stavebních strojů či strojů údržby.

Flexibilní datový model programu Ferrovia využívá BIM pracovní postupy a procesy, které společně s pečlivě navrženým uživatelským rozhraním a postupy, jež jsou v souladu s projekční praxí, dělají z tohoto řešení intuitivní, rychlý a přesný projekční nástroj nemající na trhu konkurenci.

Projekční nástroje

Digitální model terénu

Program Ferrovia obsahuje vlastní modelář digitálního modelu terénu, umožňující detailní tvorbu modelu terénu na různých datových vstupech - souborů zaměření, ale dále také např. na: datech totálních stanic, bodech, povinných spojnicích terénu, blocích apod. Toto dává Ferrovii široké možnosti využití jako nadstavby také na CAD systémy, neobsahující vlastní modelář terénu jako je AutoCAD a BricsCAD.

Ferrovia digitalni model terenu

Tvorba zemních těles

S obsaženými nástroji pro modelování jakkoli složitých svahů, s různými kritérií svahování, ať již v náspu či v zářezu, dává uživateli volné pole působnosti a to v jakkoli geometricky složitých situacích, které mohou projektanta v praxi potkat. Ať již půjde o založení tělesa tratě, jednoduchou konstrukci jednokolejné tratě, až po komplexní návrh dvou a více kolejný tratí. Tyto nástroje je také možné využít pro tvorbu nádržní, rybníků, parkovacích ploch, komunikací až po modelování potoků, kanálů, řek a dalších objektů.

Ferrovia tvorba zemnich zěles

Nástroje pro návrh geometrie tratě

Ferrovia nabízí širokou škálu pokročilých nástrojů pro návrh tras a profilů, zahrnujících návrh PVI vrcholů, plavoucích a pevných prvků, tvorbu paralelních tras, včetně možností tvorby tras z již existujících objektů - křivek a množnost tvorby tras tzv. metodou BestFit, založené na datech zaměření již existující trasy. Samozřejmostí jsou různé možnosti popsání tras, tvorba výkazů a exportů dat, poskytující tak širokou flexibilitu programu, právě tolik potřebnou pro pokrytí celého spektra potřeb uživatelů.

railway geometry profile

Oblouky a přechodnice

Ferrovia podporuje řadu lineárních přechodnic, klotoidu, a řadu kubických parabol jako je např.: česká kubická parabola, rumunská parabola, modifikovaná parabola a další i nelineární křivky.

transition curves

Výhybky

Při volbě výhybek může uživatel využít automatické vkládání výhybek, široké úpravy parametrů výhybek i automatického přemístění výhybek při změně geometrie trasy. Ferrovia obsahuje různé typy výhybek, jako jsou: výhybky přímé (netransformovatelné), symetrické výhybky v obloucích a výhybková křížení.

Vedle předdefinované geometrie výhybek, v katalogu obsažených, poskytuje katalog Ferrovie uživateli možnost upravit či i přidat vlastní geometrie výhybek. Volba výkazů výhybek poskytuje uživateli nástroj pro výpis parametrů a hodnot v tabulkách výhybek, ať již s možností vložení do modelového prostoru, tak samozřejmě i exportu do externích souborů. 

Ferrovia vyhybkyturnouts 3 

Propojení modelů železničních tratí

Vytvářejte propojení modelů železničních tratí, ať již paralelních či neparalelních a to jak v přímých úsecích, tak v obloucích a to včetně možnosti náhledu budoucí geometrie. Také možnost volby shodných i rozdílných typů výhybek pro propojení tratí, poskytuje uživatelům širokou škálu geometrických možností, pro modelaci železničních napojení i v prostorově omezených oblastech s limitními možnostmi návrhu. Detailní návrh a možnost editace vertikálního napojení v zobrazení podélných profilů je další přidanou hodnotou tvorby komplexního návrhu modelu. To vše samozřejmě se zachováním pohodlného a přehledného využívání nástrojů programu Ferrovia je dalším prvkem mozaiky, který Vás může ujistit, že Ferrovie je opravdu komplexním nástrojem pro kolejáře.

rail connection

3D Povrchy a tělesa

3D modely železničních tratí mohu být vytvořeny jako 3D povrchy, tak také jako 3D tělesa. Tyto 3D modely kolejových tratí mohou být vytvořeny automaticky na základě geometrie příčných řezů a modelu terénu, tak mohu být vybudovány pomocí funkcí zemních těles.

3D model založený na 3D tělesech je vytvářen na základě tvarů (ploch) příčných řezů, kde doplňujícími informacemi k plochám a objemům mohou být dodány další informace, jako je např. materiál a další uživatelem definované vlastnosti. Takto mohou být vytvořeny také modely tunelů, mostů a celá řada dalších objektů.

Všechny tyto 3D modely, včetně dodaných informací (dat o materiálu, ploše, množství atd.), mohou být importována do programů, jako je Autodesk Navisworks, Infraworks a dalších a využity pro různé BIM pracovní postupy.

3D surface color

Možnosti návrhů a úprav příčných řezů

Ferrovia je kolejářským řešením, které umožňuje detailní návrh příčných řezů, v podstatě takřka bez jakýchkoli geometrických omezení. Přidání více kolejí do jednoho příčného řezu, umožňuje uživateli plně ovládat geometrii mezi různými kolejemi, kolejemi a vozovkami a dalšími infrastrukturními objekty, které Váš projekt vyžaduje a to s vysokou přesností až do nejmenších podrobností. Uživatelé tak nejsou svázaní vzorovými příčnými řezy, které si musejí pracně programovat či je objednávat na zakázku – jsou schopni si vytvářet jednoduše a srozumitelnou cestou vlastní a tyto pro další projekty přenášet a upravovat dle potřeb.

CrossSections rail road

Výkazy objemů zemních prací a materiálů

V rámci funkcí programu Ferrovia jsou samozřejmě také obsaženy možnosti pro výkazování kubatur materiálů (tzv. QTO). Program také disponuje vlastním nástrojem pro vykazování uživatelem definovaných Rozpočtový položek. Tato data je možné exportovat, čímž je uživateli poskytnuta možnost propojení mezi datovým modelem projektu a databází materiálů a rozpočtářskými softwary, což napomáhá zvýšení přesnosti a rychlosti výpočtů odhadů nákladů, především pak při aplikaci změn, které každý projekt provázejí.    

gto
Vykazy objemů zemních prací a materiálů

Návrh pozemních komunikací

V produktu Ferrovia Ultimate 4D, jsou obsaženy také nástroje pro projektování pozemních komunikací, které poskytují uživateli projektování železniční infrastruktury, včetně přilehlé silniční v jednom projektu, jako jsou např.: železniční a silniční křížení, podjezdy a nadjezdy železničních tratí a pozemních komunikací, obslužné komunikace a příjezdové cesty potřebné pro zbudování a případnou rekonstrukci železniční infrastruktury, městské komunikace s tramvajovými pásy a celá řada dalších příkladů.

road rail intersection

Údržba a přestavba železničních tratí

Další obrovskou výhodou programu Ferrovia je pokročilá a komplexní technologie pro trasování a možnosti regresní analýzy a celkové optimalizace geometrie návrhu podélných profilů a nivelety. Na základě různých vstupů, dat zamření a mnoha editovatelných parametrů jsou automaticky vypočítány a vygenerovány osy kolejí s příslušnými přechodnicemi. Tyto možnosti dávají projektantovi do rukou silný nástroj pro přestavbu železnic a to včetně podpory regrese jednotlivých prvků os kolejí.

Ferrovia údržba a přestavba železničních tratí

Tyto možnosti, společně s převedením dat zaměření koleje na výpočet a kontrolu osy koleje a editací regresních bodů s možností vyloučení či přidáním těchto bodů do regresní analýzy vedou k významnému zlepšení geometrie trasy i nivelety. Vícenásobné možnosti vykreslení grafů poskytují projektantovi podrobné informace o zakřivení, přechodnicích a aplikovanému převýšení. Nastane-li změna v projektu, všechna regresní data jsou samozřejmě dynamicky aktualizována.

Ferrovia údržba tratí

Souběžné objekty podél tratě a bezpečnostní pásmo

Nástroje pro posouzení odsazení souběžných objektů, jako jsou stožáry, nástupiště, opěrně zdi, obrysy tunelů, souběžné tratě či hrany komunikací, napomáhají projektantovi získat plnou kontrolu nejen nad samotným tělesem tratě, ale také i nad přilehlou infrastrukturou a zařízením.

Pro účely přestavby kolejové trati je možné vypočítávat bezpečnostní pásma mezi pevnými souběžnými objekty, jako jsou stožáry nadzemního vedení a daty zaměření kolejové trati.

Všeobecné funkce

Dynamický model

dynamicProgram Ferrovia ukládá veškerá data projektu do souborů DWG, umožňuje rychlé aktualizace geometrie vyvolané změnami v projektu a výměnu dat v rámci software CGS Labs a software Autodesk. K dispozici jsou Vám rozhraní pro výměnu dat formátu LandXML a také AutoCAD Civil 3D.    

Podpora rozsáhlých projektů

largeRozsáhlé projekty o dlouhý osách koleje a trasách s tisíce příčnými řezy jsou Ferrovií zpracovávány během vteřin. V podstatě není výkonnost programu omezena rozsahem projektů – což je ve srovnání s řešením v rámci AutoCAD Civil 3D a dostupných rozšíření a konkurenčních nadstaveb pro kolejáře nad AutoCAD Civil 3D zcela ojedinělé. Dynamika a svižnost programu, přesnost a podrobnost podélných profilů, tras i zobrazení stop příčných řezů je tak s Ferrovií samozřejmostí. Vzhledem k těmto vlastnostem a zachováním dynamického modelu Vám Ferrovia jednoznačně šetří čas, tedy i peníze na projekty vynaložené.    

Možnosti kooperace nad projekty

colaborationS Ferrovií je snadné a rychlé rozdělit rozsáhlé projekty kolejových tratí mezí více kooperantů, kteří pak mohou zpracovávat projekty současně. Projekty mohou být zpracovávány v rámci jednoho modelu soboru DWG nebo rozděleny do několika DWG souborů, je také možné oddělovat rozvržení, podélné profily a příčné řezy.    

Jazyky a specifické normy pro jednotlivé země

languagesFerrovia je k dispozici v široké jazykové lokalizaci i projektových standardech a uživatelé jsou oprávněni používat v případě zahraničních projektů jakékoli z poskytovaných lokalizací:

  • Česká republika
  • Německo
  • Rakousko
  • Polsko
  • Anglie / USA interntaional
  • Maďarsko
  • Slovinsko
  • Srbsko    

Licencování a možnosti financování

pay1use5Se software CGS Labs, stejně tak i s Ferrovií není uživatel odkázán na striktní model pořízení licence. Uživatelům jsou k dispozici jak trvalé licence a to jak lokální i síťové, včetně možnosti předplatného či bez něj, tak také jako licence ve formě pronájmu na určité časové období.

Společně s CGS Labs Vám naše společnost ADEON CZ nabízí velmi zajímavý model financování, založený na principu Kupte 1 licenci, používejte 5. Tento model Vám tak zajistí pořízení potřebného počtu licencí bez vynaložení jednorázového vysokého nákladu pro Vaši kompletní projekční kancelář, včetně možnosti platby za software v měsíčních splátkách, výrazně zvyšuje hodnotu Vaší investice do software.

Prosím neváhejte nás pro více informací kontaktovat.

Typ licenceLokální licence (single user)Síťová licence (multi user)Domácí licence (home use)Získaní oprav programu pro zakoupenou verziZískaní rozšíření programu pro zakoupenou verziPrávo na povýšení programu v době platného předplatnéhoMožnost využití až 3 verzí programu zpětněMožnost rozložení financování software až do 3 let
Trvalá licence
s předplatným Subscription na 12 měsíců
bez předplatného Subscription na 12 měsíců x x x x
Pronájem
1 měsíc x
3 měsíce x
1 rok x
2 roky x

 

Zvolte si balíček Ferrovia podle Vašich požadavků

 Ultimate 4DProfesional 3DStandard
Impot dat zaměření
Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu
Tvorba ze,ních těles 3D
Návrh os a tras
Tvorba podélných profilů
Návrh a editace příčných řezů
Návrh výhybek
Podpora lineárních a nelineárcních přechodnic
3D modelování železničních svršků a kolejí
Projekce bodů a křivek do podélných prof. příčných řezů
Nástroj pro odměřování a popisování
Výpočty kubtur zem. prací a materiálů a tvorba hmotnic
Možnsoti převodů objektů AutoCAD Civil 3D do Ferrovia a zpět
Export do Google Earth
Tvorba horizontálního a vertikálního regresního návrhu
Tvorba horizontální a vertikální regresní analýzy x
Analýza odsazených objektů v souběhu s tratí a bezp. pásma x
Export do Plasser&Theurer x
Podpora objektů 3D těles (solids) x
Propojení modelů železničních tratí x
Nástroje pro návrh pozemních komunikací x x
- tvorba tras komuniikací, podélných porifilů a příčných řezů
- klopení vozovky
- tvorba křížení silnice/železnice
- tvorba okružních křižovatek
- tvorba analýz rohledových poměrů
- a mnohé další…
Podpora BIM projektování
x x
- import a export dat LandXML
- IFC export

Bezplatné internetové semináře / webináře

free webinar 200pxZaujal Vás sw Ferrovia, Autopath, Plateia a další, případně jste již jejich vlastníky a chcete se přiučit či najít nové možnosti práce s Vaším software? Neváháte se při hlásit na některé z nabízených internetových seminářů ZDARMA, viz odkaz pod tlačítkem vpravo.    

Osvědčený, spolehlivý, testovaný!

S cílem poskytnout spolehlivé řešení, které splňuje náročné požadavky, inženýři z CGS Labs úzce spolupracují s akademickými pracovníky, renomovanými výrobci vozidel a specialisty kooperujících společností, kteří provádějí analýzu programu při náročných projektech. Zároveň společně nasloucháme našim uživatelům s cílem přinášet stále nové a užitečné nástroje.
Autopath používá mezinárodně uznávané matematické algoritmy a modely. Inženýři společnosti CGS Labs také provádí terénní testy a měření na skutečných vozidlech, aby zkontrolovali výsledky softwaru. Software je podroben rozsáhlému metodickému testování před každým vydáním.

Podporované CAD platformy

Autopath podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum. Podporovány jsou pouze 64bitové verze!