Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Sewer+

Sewer+Sewer+ je profesní nadstavbové řešení pro široké spektrum CAD platforem, které komplexně řeší projektování a správu venkovních sítí a to především kanalizace (gravitační a tlakové), vodovodů, plynovodů a datových či elektrických podzemních vedení. Díky Sewer+ snadno, rychle a přehledně projektujete komplexní jakkoli rozsáhlé venkovní sítě. Tvorba podélných profilů se zakreslením křížení sítí je otázkou jednoho kliknutí myší. Se Sewer+ dále můžete upravovat a vykreslovat příčné řezy, vypočítat kubatury zemních prací či vykazovat použité materiály a potrubí a to vše včetně hydrotechnických výpočtů. Zároveň není v této oblasti ani opomenuta problematika BIM projektování a tedy možnost exportu dat sítí např. do formátu IFC.

Sewer+ je nadstavbovým řešení určeným pro široké portfolio CAD platforem AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP 3D. Kombinace programu Sewer+ a AutoCAD Civil 3D v sobě přináší benefity jako je např. možnost kombinace různých druhů digitálních modelů terénu, získaných od projektantů pozemních komunikací, HTÚ či vodohospodářů (velká voda) apod. Program však obsahuje i vlastní modelář terénu a proto jsou podporovány i obecné CAD platformy, jako zmíněný Autodesk AutoCAD, tak i další CAD platformy.

 01 Sewer Situace a Paleta projektu

Aplikace Sewer+ je vyvíjena slovinskou společností SL-King s více jak 20 letou tradicí. Na její lokalizaci do českého a slovenského prostředí se historicky podíleli techničtí experti z Ústavu vodního hospodářství obcí Vysokého učení technického v Brně. Aplikace je dále rozšiřována a lokalizační proces probíhá za přispění uživatelů v ČR a SR prostřednictvím naší společnosti ADEON CZ a vývojářem SL King d.o.o.

S aplikací Sewer+ jsou Vám k dispozici české lokalizované šablony ve formátu. DWT pro AutoCAD a pro AutoCAD Civil 3D zvlášť. Zároveň jsou připraveny šablony Sewer+ pro jednotlivé typy sítí (splašková kanalizace – gravitační a tlaková, dešťová kanalizace, voda a plyn), které je možné využít ihned k projektování, případně z nich je možné vycházet pro úpravu dle Vašich firemních standardů. Tento proces je přehledný, uživatelsky jednoduchý a rychlý. Pokud je třeba, je možné Vám s implementací pomoci.

 02 Nastaveni sablony Sewer

Projekční nástroje Sewer+

Základní funkce Sewer+

Sewer+ je přehledným rychlým intuitivním nástrojem, který neklade na Vaši pracovní stanici žádné zvláštní hardwarové požadavky, ty jsou dány pouze Vaším CAD programem, nad kterým jej spouštíte. Můžete se tak v práci soustředit opravdu jen na projektování a to s následujícími nejdůležitějšími funkcemi:

 • využití digitálního modelu terénu aplikace AutoCAD Civil 3D,
 • vlastní modelář terénu,
 • projektování a dokumentace venkovních potrubních sítí:
  • kanalizace (dešťová, splašková… a to jak gravitační, tak talková),
  • vodovody,
  • plynovod,
  • podzemní elektrické či datové linky,
  • apod.
 • návrh potrubní sítě v situaci s automatickou tvorbou popisu tras,
 • vykreslování podélných profilů, včetně křížení sítí v podstatě na jedno kliknutí myší, s možností interaktivního návrhu nivelety potrubí, se současným zachováním dynamického modelu, tedy se zaručeným neustálým propojením mezi situací, profilem a navrženou niveletou, čímž dochází ke značným úsporám času při požadavcích na změny v projektu,
 • projektování na základě katalogu potrubí a šachet s možností vytvářet si vlastní katalogy materiálů, to včetně možností tvorby výkazových tabulek a vykreslování schémat šachet,
 • hydrotechnické výpočty pro kanalizaci dle Bartoškovy metody,
 • hydrotechnické výpočty pro vodovod s napojením na systém Epanet,
 • automatický výpočet kubatur jednotlivých vrstev na základě definování tvaru příkopu (příčných řezů), včetně možnosti vykreslování jednotlivých příčných řezů,
 • možnost tvorby 3D objektů potrubních sítí a především možnost exportu projektů do formátu IFC pro sdílení v rámci celého projektu v BIM prostředí s ostatními profesemi (HTÚ, silničáři…),
 • Sewer+ je software pracující v pozadí nad databází projektu, kam jsou data programem ukládána – grafický výstup je pak obsažen v samotném souboru používané CAD platformy (DWG) – toto s sebou přináší:
  • dvojí zálohování Vaší práce (při poškození souboru DWG, program Sewer+ umí celý Vámi vytvořený projekt v z databáze opět vykreslit v podstatě na jedno kliknutí myší),
  • není třeba obsah souboru DWG při sdílení s ostatními profesemi jakkoli upravovat, exportovat apod., aby byl obsah souboru čitelný i pro ostatní kooperanty, kteří programem Sewer+ nedisponují.

13 Sewer IFC final

 

Tvorba situace

Projekty nejsou v podstatě datově omezeny, v jednom projektu tak můžete mít neomezené množství a délky různých typů sítí. Rozsah projektů je omezen jen Vámi využívanou CAD platformou a případně Vaším hardware, pro kterou je Váš CAD vhodný, tedy systémovými nároky Vaší CAD platformy.

03 Situace

Principem tvorby situace v Sewer+ je vykreslování jednotlivých sítí přiřazením výchozích šablon. Ty jsou určující, pro způsob vykreslení sítí a pod nimi vytvářených kanálů atd. a pro jejich popisování, a to jak pro situaci, tak i pro podélné profily a nivelety při určení rostlého a také budoucího povrchu. Samotné vedení sítí je možné zadávat interaktivně v situaci či převést již stávající entity CAD (AutoCAD, BricsCAD, ZW CAD,…) na objekty tras Sewer+. Sítě je možné kdykoliv upravit a jakákoliv změna je ihned reflektována v celém projektu i pro podřazené kanály či kabelová vedení. Zároveň je možné upravovat zpětně i konkrétní kanály či kabelová vedení, aniž by byla změna reflektována na další objekty, které jsou součástí dané sítě Vašeho projektu.

Nejdůležitější nástroje dostupné pro tvorbu situace jsou:

 • Model terénu – je možné přebírat digitální model terénu z AutoCAD Civil 3D nebo využít vlastního modeláře programu Sewer+,
 • Sítě - v jednom projektu můžete mít neomezené množství a typů sítí, kdy jednotlivým sítím jsou přiřazené výchozí šablony, které určují, jak se sítě budou vykreslovat a popisovat, a to v situaci i podélném profilu a také v případě nivelety. Vedení sítí je možné zadávat interaktivně v prostředí výkresu či převést stávající výkresové CAD objekty na objekt tras. Sítě je možné kdykoliv upravit a jakákoliv změna je reflektována v celém projektu,
 • Informace o sítích - každý prvek, ať už potrubí nebo uzel, vodovodní řad nebo přípojka či datová linka apod. si kromě grafické informace s sebou nese další údaje, jakými jsou typ potrubí, jeho vlastnosti, rozměry šachet, atd. Tyto informace se získávají z katalogu/knihovny, která je součástí programu. Tyto knihovny je možné doplňovat, případně si vytvářet celé nové. Současně od verze Sewer+ 2019 je možné vkládat také specifické údaje uživatelem definované pro potřeby BIM projektování, tyto jsou dále prostřednictvím IFC souboru neseny společně s projektem pro potřeby sdílení informací pro koordinaci a kontrolu projektu, výkazy atd. mimo program Sewer+,

IFC Exported file

 • Popis sítě - již při vykreslování potrubí a kabelových sítí je polohopis doplněn o množství automatických popisků, v závislosti na nastavení šablony dané sítě, které ušetří velké množství času při tvorbě projektu, nemluvě o případné nutnosti zpracování změn. Popisky jsou editovatelné a je možné mít znázorněny informace typů délky potrubí, průměru, materiálu, spádu, staničení šachet, výšky dna a poklopů, a mnoho dalšího,

09 Popis site

 • Objekty na síti - v libovolném místě sítě je možné určit další objekty, a to nejen křížení, ale i přípojky, spoje, atd.
 • Výpisy a tabulky - veškeré objekty, které jsou v situaci, je možné exportovat do výpisů a tabulek a to buď úplně mimo CAD prostředí, např. do textového editoru či MS Excel, nebo jako tabulky do vlastního výkresu.

10 Vypis sachet

 

Podélné profily

 • Vykreslování - při vykreslování podélného profilu jsou výšky terénu získávány z dat k síti přiřazených povrchů (rostlý terén, navržený/upravovaný…) buďto z digitálního modelu terénu vytvořené v Autodesk AutoCAD Civil 3D, případně z modeláře samotného Sewer+, který je možné využít nad všemi podporovanými CAD platformami, tedy jak Autodesk, tak BricsCAD či ZW CAD.

04 Sewer vykreslování Situace

 • Zobrazení podélného profilu - tak jako je tomu u ostatních prvků, s nástroji Sewer+ je samozřejmě možné upravit zobrazení podélného profilu. Datové proužky vykreslené v profilu se dají umístit nad i pod profil. Uživatel má možnost upravovat a měnit výrazy a přidávat případně data pro zobrazení v podélném profilu. Je Vám k dispozici také nastavení rozdílných srovnávacích rovin a také možnost vkládat změny výšek srovnávací roviny i v průběhu jednoho podélného profilu, z důvodů velkých převýšením, apod.

05 Sewer zobrazení podélného profilu

 • Návrh nivelety - po vykreslení podélného profilu je možné vynášet niveletu, a to několika možnými způsoby - graficky umístit výšky v jednotlivých uzlech či číselně pomocí dialogového okna. Je také možné zadat přímo výrazem do příkazového řádku např. hodnotu T-3, čímž dojde k vykreslení v konstantní hloubce 3m pod povrchem pro všechny uzly naráz, není tak třeba v případě potřeby určit výška v každém lomu trasy jednotlivě, jelikož systém výšky dopočítává automaticky za Vás. Výšky je možné určit k vrchu potrubí, k ose či ke dnu potrubí. Niveletu je možné kdykoli změnit a upravit. Samozřejmostí jsou specifické funkce, jako např. možnost návrhu tzv. spádových šachet apod.
 • Aktualizace profilu - nemusíte se bát, že pokud nastane změna v situaci, že Vaše podélné profily se stanou neaktuálními. Výhodou Sewer+ je i to, že znázorňuje neustále aktuální data, takže jakákoliv změna je reflektována.
 • Křížení sítí - jakmile je v situaci zanesena jakákoliv síť Sewer+, která kříží navrženou trasu, je automaticky vynesena do podélného profilu s popisem místa křížení, dimenzí, daným kanálem atd. dle potřeb a preferencí uživatele.

06 Krizeni sítí

 

Příčné řezy

 • Vzorové řezy - podél trasy je možné nadefinovat množství typů vzorových příčných řezů, které určují tvar příkopu a tloušťky jednotlivých vrstev, které je možné definovat jako asfalt, humus, podsyp, atd.

07 Pricne rezy 1   07 Pricne rezy 2

 • Vykreslení příčných řezů - po zadání vzorového příčného řezu je možné si vykreslit jednotlivé příčné řezy v daném staničení, ty se doplní o informace o rozměrech a výškách.

07 Pricne rezy 3

 • Výpočet kubatur - na základě těchto vzorových řezů se provádí automatický výpočet kubatur a to jak po jednotlivých položkách, tak i celkový přehled objemu výkopu a násypu.

08 Kubatury 1

08 Kubatury 2

 

Hydrotechnické výpočty

 • Výpočet srážek - díky Sewer+ budete moci jednoduše zadat jednotlivá povodí a k nim určit typy povrchů povodí. Tato povodí lze po té graficky znázornit v situaci a snadno si vytvořit tzv. hydrotechnickou mapu. Vlastní výpočet může probíhat podle několika metod - buďto zadáním ITP diagramu, podle Reinholda anebo nastavením aktuálních srážek. Za zmínku stojí, že v programu jsou načteny hodnoty srážek jednotlivých oblastí ČR dle Trupla.
 • Výpočet odpadních vod - kromě srážek je možné definovat i další vstupy do systému, ať už z průmyslu či od obyvatel, nebo další zadané zdroje. U těchto hodnot se nabízí volby v závislosti na počtu obyvatel, spotřeby průmyslu a to buď na hektar či konstantní hodnotou.
 • Dimenzování - na základě zadaných spádů a vstupujících hodnot Sewer+ zkontroluje, zda vámi zadané dimenze vyhovují. Pokud nevyhovují, systém vás na to upozorní a automaticky opraví hodnoty na správné. Výpočet se provádí v závislosti na maximálním procentuelním plnění potrubí a minimální rychlosti toku.
 • Výpočty vody - jelikož Sewer+ umí navrhovat i vodovodní potrubí, je schopný provádět také posouzení těchto typů sítí. Výpočty vychází z nastavení vlastností jednotlivých uzlů, kdy určujeme, zda daný uzel je zdroj vody či pumpa, čerpadlo, hydrant, atd. Dále je možné nastavit pravidla pro chování sítě, tedy co dělat, když např. tlak klesne pod určitou mez. Poté lze přestoupit k vlastnímu výpočtu, který je možné provádět podle různých vzorců a výsledek je publikován do reportu či je možné ho znázornit v Epanetu, na který je Sewer+ napojen.
 • Simulace - všechny výsledky z dimenzování lze znázornit i tzv. simulací, kdy se do podélného profilu vykresluje tlaková čára v závislosti na čase. Kromě toho je možné si vykreslit i hydrograf, což je graf znázorňující křivku proudění v závislosti na velikosti proudu toku a času.

11 Hydraulicke udaje   12 Hydraulicky vypocet

 

Výhody Sewer+

Řešení Sewer+ nevyžaduje žádné speciální hardwarové požadavky na Váš systém, není tak třeba zjišťovat a případně uzpůsobovat Vaši pracovní stanici. Systém ukládá vše do formátu Vašeho CAD systému (DWG souborů) a zároveň do vlastního souborového formátu SPR (o velikostech stovek kB až jednotkách MB), čímž dochází i k tvorbě záloh a odpadá nutnost exportu projektu pro sdílení s Vašimi kooperanty či objednateli dokumentace a modelů, kterým poskytnete plně funkční a otevřené DWG soubory. Sewer+ obsahuje také Správce vlastností, pomocí kterého můžete jakémukoli objektu Sewer+ v projektu dodat doplňující informace, vyžadované pro BIM projektování. V bodech můžeme uvézt některé z hlavních výhod programu:

 • vlastní modelář terénu / či možnost využití terénu AutoCAD Civil 3D,
 • neustálé propojení situace a profilu – vždy aktuální model i při nutnosti aplikace změn,
  • jakákoliv změna se promítne v celém projektu (situace, profil, dimenzování, kubatury),
 • automatická detekce a vykreslování křížení, včetně Vámi zvolených popisků,
  • jakákoli změna v situaci se vždy promítne i v podélném profilu, včetně příp. nutné změny popisků,
 • hydrotechnické výpočty a automatické dimenzování,
  • jsou součástí programu,
 • lokální obsah – program Sewer+ je plně lokalizován do českého prostředí,
  • obsahuje české normy pro popisy a profily, český katalog výrobců a český způsob hydrotechnických výpočtů,
  • je dodáván s připravenými šablonami pro AutoCAD a AutoCAD Civil 3D a s šablonami pro vodu, plyn a kanalizaci,
 • komplexní řešení bez nutnosti pořizovat několik modulů – šetří peníze i čas
  • vše dodáváno jako all-in one řešení, není třeba objednávat další moduly do programu.
 • Sewer+ je neustále vyvíjen a reaguje tak na vývoj v odvětví a potřeby uživatelů. V průběhu roku jsou vydávány opravy, ale především i rozšíření aplikace. Jsme Vám vděčný za každý zaslaný podnět, vždy se snažíme s vývojářem Vaše potřeby podpořit úpravou či vytvořením nové funkcionality,
  • stále je kladen důraz na uživatele - jednoduchost, přímost a svižnost programu je již po dvacet let vývoje stále velkým benefitem.

 

Sewer+ je plnohodnotným řešení kompatibilním s CAD platformami Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D.

V případě zájmu o produkt Sewer+ neváhejte kontaktovat Vašeho obchodníka ADEON CZ.