Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Autodesk Revit MEP

Revit 2017 badge 256px

Se softwarem, který kopíruje reálné technické systémy budov, můžete využívat intuitivní, přímočarý proces. Revit MEP pracuje komplexně, nakládá s informacemi v kontextu celé budovy a systémy vzduchotechniky, topení, elektro a potrubí s modelem budovy. Informační model budovy umožňuje inženýrům optimalizovat technické systémy navrhovaných staveb a získat lepší podporu pro výkonovou analýzu budov. V Revitu při projektování stavební části i části technického zařízení budov získáte z informačního modelu budovy okamžitou odezvu o rozsahu, časovém plánu a rozpočtu projektu z hlediska technických systémů.

 

Od verze programů 2017 se už Revit nedělí na několik programů, ale jeden program Autodesk Revit v sobě obsahuje prvky Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure.

Kritéria pro navrhování vytápění, ventilace a klimatizace

Plány s rozlišeným vybarvením místností na základě parametrů projektu umožňují zprostředkovat projekční záměr vizuálně místo luštění tabulek a výkazů. Díky vybarvenýmpůdorysům lze urychlit revize projektů a prezentovat návrhová kritéria klientům pro posouzení a ověření. Barevné výplně jsou přímo propojeny s modelem, takže se výkresy automaticky aktualizují podle změn návrhu. Můžete vytvořit jakékoli množství schémat a snadno je spravovat v průběhu celé práce na projektu.

Modelování potrubních systémů

Aplikace nabízí funkce pro 3D modelování potrubí topných, ventilačních a klimatizačních systémů. S intuitivními projekčními nástroji rychle a snadno zvládnou 3D modelování i uživatelé, kteří aplikaci vidí poprvé. Prvky modelu přesunete nebo změníte na obrazovce prostým přetažením téměř v jakémkoli pohledu. Všechny pohledy a listy modelu se po každé změně automaticky aktualizují, což zaručuje trvale přesné a koordinované návrhy a dokumentaci.

tn_revit_mep-01.jpg

Výpočty rozměrů a tlaku v potrubí

Jsou k dispozici zabudované kalkulátory pro dimenzování hlavních vedení, větvení i celých systémů najednou. Výpočty dimenzování a ztráty tlaku jsou prováděny podle normovaných metod a specifikací zabudovaných v aplikaci Revit MEP, například podle databáze ztrát v armaturách ASHRAE. Nástroje pro dimenzování systémů jsou integrovány s projekčními nástroji a okamžitě aktualizují rozměrové a návrhové parametry potrubních prvků bez nutnosti vyměňovat soubory s aplikacemi třetích stran.

Inspektor potrubních systémů (kritická cesta)

Revit MEP zobrazuje cestu kritického proudění pro větve, hlavní vedení i celé systémy. Umožňuje rychle a snadno identifikovat oblasti systému, kde dochází k největším ztrátám tlaku, a upravit návrh s ohledem na maximální ekonomičnost a účinnost. Při interaktivních změnách fitinků, tvarů a nastavení okamžitě vidíte aktualizovanou ztrátu statického tlaku a změny vlastností proudu.

Automatické trasování potrubí

Složité vedení potrubí mezi libovolnými dvěma body můžete automaticky trasovat pouhými dvěma klepnutími myši. Trasovanou cestu přitom můžete vymezit výběrem fitinku nebo preferencí připojení v návaznosti na návrhová kritéria. Cestu, která je pro daný návrh nejlepší, si můžete vybrat z několika možností

Výkonová analýza budov

S informačním modelem budovy můžete na podporu lepšího rozhodování použít nástroje pro výkonovou analýzu budov. Tyto nástroje přinášejí podstatné výhody z hlediska dlouhodobě udržitelných návrhů a přispívají k navrhování lépe fungujících budov. V aplikacích Revit MEP a IES Virtual Environment můžete analyzovat zatížení vytápění a chlazení, využití denního světla metodou LEED, tepelnou energii a další hlediska.

Elektrická světla a elektrické okruhy

Funkce pro sledování zátěže, počtu připojených zařízení a délky okruhů vám pomohou zamezit chybám v projektu elektrického vedení. Možnost nadefinovat typy vodičů, rozsahy napětí, distribuční systémy a činitele náročnosti vám pomůže zajistit kompatibilitu navržené elektroinstalace, zabránit přetížení a neshodám v napětí. Na základě výpočtů odhadovaného zatížení napájecích vedení a panelů můžete přístroje rychle a efektivně dimenzovat přímo v návrhu. Pomocí nástrojů pro analýzu okruhů rychle zjistíte celkové zatížení a vygenerujete sestavy pro přesnou dokumentaci.

Výkazy elektrických panelů

Výkazy rozvodových panelů se při projektování vytvářejí automaticky. Zatížení pak můžete vyrovnat nebo změnit okruhy pro určité zařízení přímo ve výkazu panelu. Pro snadné úpravy okruhů panelu je vám k dispozici zabudovaný editor panelových obvodů.

Výpočty elektrických světel

Revit MEP metodou výpočtu "Zonal Cavity" automaticky předběžně vypočte úroveň osvětlení v místnostech na základě světel rozmístěných v prostoru. Přitom můžete nastavit hodnoty odrazivosti povrchů v místnostech, připojit ke světlům normované datové soubory IES a nadefinovat výšku pracovní roviny pro výpočty. Revit MEP potom automaticky vypočítá odhadovanou předběžnou hodnotuosvětlení místnosti.

Automatické osazení elektrických okruhů vodiči

Revit MEP automaticky rozvrhne vodiče k osvětlovacím zařízením a objímkám včetně vedení k příslušnému rozvaděči. Automatické nástroje pro rozvržení vodičů nabízejí možnosti různých cest, takže si můžete vybrat preferovanétrasování.

Modelování instalačních systémů

Aplikace Revit MEP umožňuje plně parametrické 3D modelování instalačních systémů. Software při projektování instalace automaticky umisťuje všechny stoupačky a přechody. S intuitivními projekčními nástroji je 3D modelování rychlé a snadné. Prvky návrhu můžete přesunout nebo změnit téměř v jakémkoli pohledu prostým přetažením. Všechny pohledy a listy modelu se po každé změně automaticky aktualizují, což zaručuje trvale přesné a koordinované návrhy a dokumentaci.

Převýšení šikmých trubek a dna instalace

Pro všechny instalační systémy můžete podle průmyslových norem modelovat šikmé trubky. Stačí nadefinovat převýšení nad dráhou a Revit MEP při projektování instalace provede veškeré výpočty za vás. Na koncích potrubí se automaticky vypočte převýšení nade dnem a aplikace připojí příslušné značky, což minimalizuje tápání a nutnost manuálních výpočtů sklonu potrubí.

Pokles elektrického napětí a činitel odporu

Při projektování můžete identifikovat místa poklesu napětí a používat činitele odporu. Tato možnost vám umožňuje doplnit návrhová datao technické informace, které jsou nezbytné pro výběr nejlepšího elektrického systému pro daný projekt. S aplikací Revit MEP si zajistíte maximální efektivitu architektonického a inženýrského procesu vývoje projektu a stavební dokumentace, který je postaven na platformě Revit. Zamezíte chybám v koordinaci návrhů mezi týmy projektantů technického zařízení budov, architekty, stavebními inženýry a statiky. Průběžné vizualizace zkvalitní komunikaci s klienty a urychlí rozhodování. Navíc projektanti mohou snadno pracovat s modely vyvinutými v aplikacích Revit® Architecture a Revit® Structure.

Postaveno na platformě Revit

Protože je Revit MEP postaven na nejnovější verzi platformy Revit, získáte všechny přednosti nových funkcí a samozřejmě také konkurenční výhodu informačního modelu budovy.

Parametrické komponenty

Parametrické komponenty jsou základem všech stavebních součástí navržených v aplikaci Revit MEP. Představují otevřený grafický systém pro libovolný myslitelný projekt a tvar, a také možnost představit projekt v různých úrovních detailu. Parametrické komponenty můžete používat i u těch nejpropracovanějších sestav technických, elektrických a instalačních systémů. A nejlepší je to, že pro práci s nimi není vyžadována znalost žádného programovacího jazyka ani psaní kódu.

Obousměrná asociativnost

Změna provedená kdekoli v návrhu se automaticky projeví všude. Všechny informace o modelu se v aplikaci Revit MEP ukládají na jediném místě. Proto se každá změněná informace efektivně aplikuje napříč celým modelem. Veškeré šíření změnautomaticky spravuje parametrická technologie.

Automatické reference na výkresové listy

Tato funkčnost znamená, že žádný řez, pohled ani popiska neodkazují na špatný výkres nebo list a že všechna data a grafická zobrazení, detaily, výkazy, výkresy a listy v sadě výkresů jsou aktuální a koordinované.

Kontrola kolizí

Pomocí tohoto nástroje v průběhu návrhovéhoprocesu zajistíte koordinaci hlavních stavebních prvků a systémů. Zamezíte tak kolizím mezi prvky a snížíte riziko překročení nákladů na výstavbu.

Systémový prohlížeč

Celosystémový prohlížeč umožňuje snadno provádět kontrolu kontinuity modelu u vybraných typů systémů a rychle identifikovat nevyvážené zatížení a osamocené prvky, které nejsou připojeny k žádnému systému. Tento nástroj poskytuje záruku, že všechny prvky technických systémů v modelu jsou správně připojeny a jsou pro přesné stanovení kapacity zahrnuty ve výpočtech nároků na systémové zatížení. Systémový prohlížeč pro celý projekt zkracuje dobu potřebnou ke správě a navigaci v různých technických systémech, jež jsou součástí projektu.

Výkazy

Většinu návrhových parametrů systémů technického zařízení budov lze použít pro tvorbu výkazů. Můžete vytvářet různé typy přizpůsobených výkazů (například výkazy osvětlení, výkazy vzduchotechniky a elektrického zařízení), které jsou propojeny s modelem v aplikaci Revit.Parametrické řízení změn zvyšuje koordinaci

Projekční dokumentace

Aplikace umožňuje automaticky generovat půdorysy, řezy, pohledy, detaily a výkazy, jež přesně zachycují návrhové informace obsažené v projektovaném modelu. Všechny pohledy modelu jsou stále synchronizovány se společnou databází a změny provedené v jednom pohledu se vzápětí promítnou do všech pohledů. Koordinaci zajišťuje šíření změn v rámci modelu.

Podpora aplikace Revit Architecture

Protože je Revit MEP postaven na platformě Revit, koordinace mezi členy týmu TZB a architekty nikdy nebyla jednodušší. Modely z aplikace Revit Architecture představují nejlepší východisko pro navrhování a určení kritérií technických systémů. Revit MEP sdílí a používá architektonické prostory na podporu zátěžových výpočtů, trasování proudění vzduchu v místnostech a koordinaci výkazů rozvodových panelů.

Podpora aplikace Revit Structure

Revit MEP zaručuje projekčním týmům naprostou koordinaci návrhů a dokumentace se stavebními inženýry, kteří používají Revit Structure. Informační model budovy umožňuje odhalit potenciální konflikty mezi projekty technického zařízení a konstrukce v rané fázi návrhového
procesu, což šetří náklady.

Energetická a zátěžová analýza vytápění, ventilace a klimatizace (gbXML)

Revit MEP umožňuje exportovat data do formátu gbXML (green building extensible markup language) pro energetickou a zátěžovou analýzu. Po dokončení analýzy můžete data jednoduše importovat zpět a uložit výsledky v modelu. Také tyto informace můžete pro sdílení se členy týmu, kteří Revit MEP nepoužívají, snadno exportovat do tabulky. Lepší komunikace zkvalitní vaši práci Možnost vytvořit realistické znázornění technických systémů budovy zkvalitní vaši prezentaci projektu klientovi. Technická návrhová data z informačního modelu budovy můžete automaticky vyměňovat s kolegy. Chyby odhalíte dříve, než se projeví v terénu, takže se vyhnete situacím, kdy je třeba nákladně přepracovávat projekt na místě realizace.

Sdílení práce

Funkce Worksharing aplikace Revit MEP distribuuje možnosti parametrického modelovacího prostředí v rámci celého projektového týmu. Sdílení práce poskytuje celou řadu režimů spolupráce - od simultánního přístupu podle potřeby až po sdílený model spolupráce, od formálního rozdělení projektu na samostatné sdílené jednotky až po úplné rozdělení prvků projektu nebo systémů na jednotlivě spravované propojené modely. Funkce Worksharing umožňuje týmu vybrat si nejlepší pojetí spolupráce a interakce na základě preferovaného způsobu práce a požadavků projektu.

V SEi jsme vždycky byli schopni navrhovat velmi složité a náročné projekty technických systémů budov. U nově uvedené aplikace Revit MEP, vyvinuté právě pro projektování těchto systémů, vidíme výrazná vylepšení, která podporují realizaci takových projektů v užší synchronizaci s architektem v průběhu celého návrhového procesu.
-
Robert Gracilieri
generální ředitel
SEi Companies