Řešení pro architekturu a stavebnictví,   projektování  stavební části objektu, zdravotechniky, vzduchotechniky, potrubních systémů a elektro. Informační model budovy s využitím technologie BIM, vizualizace  objektu.  Projektování liniových a plošných staveb, inženýrských sítí,  úprav terénu a modelování krajiny. Získejte víc ze svého softwaru od Autodesku díky předplatnému Subscription.

Podkategorie

3D architektonický návrh, stavební projektování, vizualizace stavebního řešení

Návrh zdravotechniky, vzduchotechniky a elektro

Projektování infrastruktury, práce s terénem

Projektování kanalizace, vodovodů a plynovodů

Projektování potrubních systémů pro chemický a zpracovatelský průmysl

Vytvoření jednotného informačního modelu stavby pro řízení a koordinaci rozsáhlých projektů

AutoCAD

 

Správa 2D dat
Vytvářejte okouzlující 2D a 3D návrhy díky softwaru AutoCAD®. Aplikace AutoCAD je součástí všech sad Autodesk Design Suite a pomáhá urychlit vytváření detailů a dokumentace, které pak lze snadno sdílet pomocí technologie TrustedDWG. Aktualizované moderní rozhraní zkvalitní proces projektování a vylepšení produktivity zrychlí pracovní postupy. Pomocí karty Nový rychle otevřete nové a existující výkresy, v galeriích pásu karet budete mít vizuální přístup k obsahu výkresu a díky novým funkcím okna Nápověda snadno zjistíte umístění nástrojů.

 

Efektvní příprava údajů pro rozpočet

Informační model budovy - BIM

 

Tvořte, spravujte a realizujte projekty rychleji díky BIM

Informační model budovy (BIM) je postup založený na inteligentním modelu, který přináší přehled potřebný pro rychlejší a hospodárnější tvorbu i řízení stavebních projektů s menším dopadem na životní prostředí. Sada aplikací Autodesk® Building Design Suite přináší komplexní portfolio řešení pro pracovní postupy CAD a BIM ve stavebnictví. Architektům, projektantům a dodavatelům umožňuje tvořit přesvědčivé vizualizace s jediným, flexibilním a cenově výhodným softwarovým balíčkem.

Široká nabídka produktů od Autodesku, včetně aplikací AutoCAD®, Autodesk® Navisworks® pro spolupráci a 3ds Max Design® pro přesvědčivé vizualizace, je doplněna řešením Autodesk® Revit® pro projekci a tvorbu dokumentace s využitím BIM.

 

BIM řešení od Autodesku pro stavební projekci vám pomohou:

  • Snižovat na minimum počet chyb a opomenutí během postupných úprav návrhu.
  • Nacházet a omezovat nákladné konflikty v návrhu ještě před zahájením výstavby.
  • Zlepšovat týmovou spolupráci díky konzistentním a vzájemně koordinovaným modelům.
  • Získávat nové zakázky a schválení zúčastněných stran s využitím přesvědčivých vizualizací.
  • Přijímat informovanější rozhodnutí u dlouhodobě udržitelných návrhů na základě analýzy spotřeby energie a nákladů.

Technologie, která se na českém trhu objevila před více jak pěti lety, je pro mnohé architekty, stavaře a inženýři zabývající se projekcí infrastruktury stále něčím neznámým a hlavně nedůvěryhodným. Většina stále zůstává u 2D; osvědčené, léty prověřené techniky, jejíž počátky se datují do období před dvaceti lety. Proč bychom se měli snažit přejít na něco jiného, když nám 2D stačí? Je tomu ale opravdu tak?

 

BIM projektuČas je něčím, co člověk nezastaví, a je ho méně, než bychom si přáli. Zatímco čas plyne stále stejně rychle, vše ostatní se zrychluje, a nároky na množství práce odvedené za hodinu se tak neustále zvyšují. Kreslení ve 2D už nyní naráží na své výkonnostní limity i přesto, že např. AutoCAD LT, jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro 2D projektování, nabízí velké množství možností jak zautomatizovat určité rutinní procesy. CAD, jak ho známe doposud, používá obecné geometrické entity (tvary) pro reprezentaci nakresleného stavebního prvku. Třebaže jsou s nimi spojeny další inteligentní informace, zůstává vnitřní formát dat vlastně stejný jako u 2D. Výsledkem pak je nepružnost a řada omezení při vytváření odvozených prezentací modelu (půdorysy, pohledy, řezy, detaily). Při změnách je pak jediná šance vše ručně aktualizovat. Každá taková aktualizace vnáší do dokumentace velké množství nepřesností a hlavně chyb, jejichž dohledání zabere nemalé množství času.

O poznání lépe jsou na tom tzv. objektové CAD aplikace, jakými je např. AutoCAD Architecture. V aplikacích na této bázi už vytváříte model objektu, z čehož plynou nesporné výhody. Řezy vytváříte tak, že nakreslíte řezovou rovinu, a program vše ostatní vyřeší za vás. Jelikož jsou řezy odvozovány přímo z modelu, tak jakákoliv změna, kterou v modelu provedete, bude automaticky hlášena při otevření řezu, a tím pádem máte kontrolu a jistotu toho, že změny provedené v půdoryse se projeví i v zde. Kontrola změn se ale netýká pouze řezů, ale také výpisu výrobků či výpisů místností a jejich plošných výměr. I přesto, že je míra automatizace u těchto programů na velmi pokročilé úrovni, mají tyto programy jistá omezení především s ohledem na složitější ovládání automatických procesů.


BIM jde s ohledem na optimalizaci a automatizaci ještě mnohem dál. Stejně jako v předchozím případě vytváříte model budovy. Ten ale není založen na grafických elementech, ale na databázových prvcích, kde jejich grafické znázornění je jen jedna z forem reprezentace. Jaké výhody tento systém přináší? Každý, opravdu každý element je do systému zaveden se všemi jeho grafickými i negrafickými parametry. Grafické parametry, jako je délka, šířka a výška, definují další veličiny, jako je obsah povrchu a objem. Není vůbec žádný problém tyto hodnoty vykázat do tabulky, která je vlastně náhledem do databáze. Z toho vyplývá obrovská výhoda aplikací BIM. Změna znamená pozměnění údaje v databázi a automaticky v tabulkách. Tento princip je dodržován u každého elementu, ať se jedná o trám, stěnu nebo 2D čáru. Samotná tato funkčnost by ovšem nepřinášela úsporu času, kdyby nebyla spojena s dalším silným nástrojem BIM aplikace, jakým jsou logické vazby. Logické vazby zajišťují, aby vytvářený model byl vždy kompaktní. Jedním z p pojevů kompaktnosti je např. efekt, kdy pohnete nosnou stěnou v 1.NP směrem do exteriéru, a díky tomu se pohnou nosné stěny v každém dalším patře a stropy, ležící na těchto stěnách, se prodlouží také tak, aby v řezu nebyla mezi stropy a stěnami mezera. Díky databázovému zápisu dojde i ke změnám ve výpisech výrobků a všech ostatních tabulkách. Na tuto automatičnost je 100% spolehnutí, a tak pokud takovouto změnu uděláte těsně před odevzdáním dokumentace, můžete si být jisti, že se projeví všude.

Revit vs stdcad

Výčet funkcí, které usnadní práci se zpracováním projektové dokumentace, je mnohem širší, ale rozhodně stojí za všechny jmenovat jedinou – intuitivní ovládání. BIM je databáze, ale k jejímu ovládání nepotřebujete být databázoví experti nebo programátoři. Vlastně ani nemusíte vědět, co databáze je. Program se o vše stará sám a jediné, co musíte dělat, je tvořit stavbu pomocí inteligentních objektů jako stěna, okno nebo koridor. BIM neznamená pouze sílu databáze, ale hlavně ovládání, které vychází vstříc potřebám uživatele. BIM aplikace, jejichž nejznámější zástupce je Revit Architecture, není pouze jedna. Na základě BIMu pracují i aplikace určené pro další profesanty, jakými jsou stavební inženýři, statici, profesanti TZB či inženýři zpracovávající dokumentaci infrastruktury. Pokud se projekční tým skládá z lidí pracujících na BIM aplikacích, pak je časová úspora ohromná.

Přímé sdílení 3D databázových dat vede k mnohem nižší potřebě další komunikace a vysvětlování, jaký je záměr architekta či stavebního inženýra nebo jakým způsobem je formována nosná konstrukce, která omezuje vedení vzduchotechnických rozvodů. Jak bylo poznamenáno výše, BIM není pouze v architektuře a stavebnictví, ale pronikl i do oblasti inženýrských staveb, a to díky AutoCAD Civil 3D, který je schopný reagovat na zvyšující se nároky projektantů po rychlém a přesném zpracování různých druhů staveb. Tzv. Civil BIM označujeme dynamický 3D model, se kterým pracuje AutoCAD Civil 3D a který propojuje všechny vytvářené prvky projektu v jeden komplexní model. Stejně jako v aplikacích pro stavebnictví a architekturu, mezi sebou všechny prvky udržují inteligentní vazby, a tím poskytují neustálou aktuálnost modelu. Pokud změníte jednu část projektu, všechny objekty související s touto částí se automaticky upraví podle nově zadaných parametrů. Odpadá tak nutnost dohledávat změny, ručně je editovat, přepisovat popisky, přepočítávat tabulky, a dochází tím i k minimalizaci chyb. Navíc celý model je postaven na parametrických šablonách, které představují reálné prvky, jako jsou jízdní pruhy, příkopy, svahy, opěrné zdi atd. To přináší velkou výhodu při zpracování vlastního projektu, kdy už neřešíte pouze čárovou kresbu, ale modelujete opravdovou stavbu. Máte okamžitý přehled o tom, jak projekt vypadá ve 3D, přehled o velikosti kubatur, jsou patrné všechny návazné záležitosti a mnoho dalšího. Obálka, která obsahuje všechny činnosti od architektonického designu po rozvody kanalizace, je koordinace. Zde BIM aplikace opět ukazují své silné stránky. Hledání problematických míst a kolizí je pro ně hračka. Místa průniků jednotlivých vedení vůči sobě či kolize vedení a stavebních konstrukcí jsou graficky označeny a jejich oprava je pak otázkou chvilky. Méně známou a méně využívanou výhodou databázového systému je možnost sdílení těchto dat s aplikacemi třetích stran, které řeší např. tepelné charakteristiky budovy. Díky tomuto propojení model uděláte „živý“, simulující např. účinky slunečního světla na interiér ať už po stránce teplotní, tak světelné. Takové simulace pomáhají správně zvolit systém zastínění, tepelná analýza napomůže vhodné volbě způsobu vytápění a chlazení. Tím ale využitelnost vámi vytvořených dat nekončí.
Základem každého facility managementu je databáze.

Soubor nepodobný tomu, který je vytvořený v aplikaci BIM. Revit Architecture díky svým nástrojům zvládá úlohu facility managementu velmi elegantně, a proto v případě, že investor vlastní Revit Architecture, můžete tato data předat dál ke zpracování. V případě, že investor tento program nevlastní, je možné databázi vyexportovat do ODBC a použít ji v některém z dalších programů. Díky tomu přinášíte investorovi další přidanou hodnotu, data pro správu budovy či celého areálu budov. Jak dalece bude budova spravována a jaká data o ní budou vedena, je čistě na schopnostech investora. Možnosti aplikace BIM jsou v tomto směru neomezené.

Změny

Při změně nivelety trasy dojde k automatickému přebudování koridoru komunikace s překreslením příčných řezů, jejich překótováním a zároveň přepočítání kubatur a updatu všech souvisejících tabulek a popisků, není potřeba žádná ruční práce