Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 11

Konfigurace sestav

Autodesk Inventor 11 umožňuje variabilní konfiguraci sestav založenou na tzv. iSestavách. Jedná se o podobný mechanismus jako u iSoučástí. iSestavy jsou tabulkou řízené reprezentace pro nastavování příbuzných sestav. Modifikace iSestav zahrnuje: výměnu komponent, nastavení vazeb a hodnot v parametrech sestavy a změnu vlastností rozpisky.
 
 
Pomocí nové konfigurace sestav můžete:
  • Produkovat katalog firemních iSestav s určováním, který člen sestavy má být vytvořen asociovanou tabulkou a který ne.
  • Specifikovat „Číslo součásti“ indexováním a automatickým pojmenováním.
  • Využívat prvky modelování, které byly automaticky vloženy do tabulky iSestavy díky režimu „autozachytávání“.
  • Použít Microsoft Excel® k rozšířenému nastavení tabulky pomocí včlenění logických operátorů.
  • Umístit vybraný komponent sestavy do jiné sestavy.
  • Přesně stanovit člen iSestavy pro jeho upotřebení v souboru jako je výkres, prezentace nebo odvozená sestava.
  • Přidávat členy do konfigurace sestavy použitím dialogu Možnosti členů.
Díky navýšeným možnostem rozpisky jsou iSestavy přehledně zobrazovány v jednotné struktuře, která obsahuje souhrnný seznam položek. Každá konfigurace může být zobrazována samostatně s ohledem na počty kusů jednotlivých komponent.
 
Rovněž Vault má rozšířené funkce pro Konfiguraci sestav umožňující vydávání a zařazování konkrétních konfigurací. Pomocí nástroje „Kde je použito“ se objeví přesné postavení členů konfigurace.
Pozn.: Tabulka iSoučástí je zdokonalena o prostředí sestav, v dalších sloupcích se objevují položky jako adaptivita, reprezentace, vazby a modelovací prvky sestavy. Každý řádek v tabulce iSoučásti a iSestavy má své jedinečné jméno.


 

Posílení iVazeb

Zlepšené Umístění komponent použitím iVazeb – v předchozích verzích umísťoval Inventor součásti do cílové sestavy automaticky v souvislosti s první odpovídající iVazbou. Důležité bylo přesné pojmenování iVazeb. Nyní je možno přepnout do rozšířeného mechanismu umísťování komponent z kontextového menu. Díky cyklickému módu aplikování iVazeb a grafické zpětné vazbě tak získáváte přesnou kontrolu nad párováním a vazbením komponent.


Pojmenování iVazeb – v dialogu tvorby iVazeb je nové pole sloužící k jednoduššímu zadání názvu iVazby, takže již není nutné definovat jméno nové iVazby přes dialog iVlastností.
Nový seznam kombinací umožňuje několikanásobné pojmenování pro dokonalejší řetězení komponent s nastavením polarity iVazeb. Nové ovládání je umístěno v expandovatelném dialogu vlastností iVazeb.
 
 
Odvození iVazeb z 3D prvků - Autodesk Inventor 11 umí správně vyvodit z kruhových geometrií příslušnou iVazbu. Již při vzniku modelovacího prvku (díra, vysunutí, rotace) můžete v jeho dialogu zadat „Odvození iVazeb“.

Nové Výkresové Tabulky

Nástroj „Výkresové Tabulky“ byl do Inventoru přidán pro usnadnění tvorby výkresové dokumentace, a to především ve vztahu k novým funkcím v Konfiguraci sestav. Můžete vytvořit Výkresovou Tabulku, která obsahuje parametry z iSestavy nebo iSoučásti. Výkresová Tabulka je asociativně propojena s odpovídající iSestavou nebo iSoučástí, takže její hodnoty jsou automaticky aktualizovány, kdykoliv proběhne změna v modelovém prostředí.
 
Obdobně jako u Kusovníku poskytuje dialog Výkresové Tabulky výběr výkresového pohledu s možností volby zobrazení konkrétní iSestavy nebo iSoučásti ve sloupci. Formátování Tabulky je řízeno přes Editor stylů, kde vznikl nový styl Tabulka, který může být přepsán obdobným způsobem jako styl Kusovník.
Nástroj Výkresové Tabulky může být využit i pro tvorbu uživatelských tabulek, jako např. tabulky revizí s informacemi vloženými přímo nebo importovanými z listu Excelu.


 

Správa velkých sestav

Nástroj pro Správu velkých sestav nabízí odlehčení paměti počítače potlačením vybrané podskupiny komponent s možností pokračovat v práci se zbývajícími komponenty. Tímto způsobem mohou uživatelé pohodlně realizovat návrh mohutných sestav bez nutnosti načítání kompletních dat najednou.
Nový měřič načítání obsahu v pravé části stavového řádku poskytuje zpětnou vazbu z právě otevírané sestavy zahrnující počet výskytů komponent, počet otevřených souborů a množství využité paměti.
Potlačením jedné nebo více komponent můžete vytvořit nový typ reprezentace, tzv. Úroveň detailu (Level of Detail – LOD) pro pozdější opětovné použití. Kromě toho je možno u všech nových sestav nastavit čtyři základní LOD reprezentace:
Matrice (Master) - načítají se všechny komponenty
Všechny komponenty vypnuty
Všechny součásti vypnuty
Všechny díly Obsahového centra vypnuty
V rámci otevírání sestavy nebo umísťování komponentů (podsestav) si můžete v panelu Možnosti vybrat jakýkoliv typ LOD reprezentace. Získáte tak výhodu rychlého načítání rozsáhlých sestav s otevřením konkrétních komponent pro dokončení vaší práce.

 

Modelování složitých tvarů

U modelování součástí byla pozvednuta schopnost návrhu výlisků, odlitků a tvarových částí forem při dodržení vysokých nároků na estetiku a ergonomii. Toho docílíme dalšími novými možnostmi pro ovládání zakřivených tvarů pomocí Šablonování a Tažení. Jedná se především o nové vlastnosti pro spojitost hran a tečnost. Prvky Šablonování a Tažení poskytují maximálně přesné náhledy na budoucí tvary a geometrie ještě před jejich vytvořením.
 
 
Šablonování po ose - Šablonování bylo rozšířeno o podporu vedení tvaru po jedné středové čáře. Tato metoda středové trajektorie nevyžaduje množství uživatelsky definovaných řezů k získání několika trajektorií pro dosažení výsledného tvaru. Přestože je směr změny tvaru řízen jednou středovou trajektorií, tento přechod mezi dvěma řezy (náčrty) je velmi konzistentní.
 
Šablonování G2 - jedná se o obdobu tečného slučování ploch s ještě plynulejšími přechody mezi odlišnými řezy. G2 podmínky lze aplikovat mezi počátečním a koncovým náčrtem, ale i na trajektorie vymezující vnější tvary.
 
Šablonování k bodu - tato nová schopnost umožňuje Šablonování ostře nebo tečně k bodu, tzn. že uzavřená křivka přechází do ostré nebo zakulacené špičky. Pro tečné body je zde navíc možnost řízení tečnosti pomocí uživatelsky definovaných tečných ploch.
 
Tažení po dvou trajektoriích - prvek tažení je povýšen o možnost výběru nejen dráhy pro směr tažení, ale i trajektorie, která určuje velikost a zakřivení taženého profilu.
 
Tažení řídící plochou - získáváme zde posílení tažení po jedné trajektorii, kdy natáčení profilu ovlivňuje řídící plocha.
 
Řízení orientace profilu - poskytuje otevřenou kontrolu nad orientací profilu, zda má být tažen po trajektorii normálním způsobem natáčení nebo se má držet paralelně k původnímu profilu.

Nový nástroj - Sculpt

Díky novému modelovacímu nástroji Sculpt můžete rychle vytvářet objemové součásti kombinací různě zakřivených i rovných ploch. Vybrané plochy musí vymezovat budoucí uzavřený objem. Můžete tedy tvořit nové samostatné "solidy" nebo přidávat materiál k existujícím součástem. Pomocí Sculpt nástroje lze z hotové součásti materiál i odebírat, a to opět s využitím plošných geometrií. Na rozdíl od nástroje Sešití, nevyžaduje Sculpt, aby byly protínající se plochy ořezány do společných hran, z čehož vyplývá mnohem rychlejší a výkonnější modelování.

Vylepšení 3D náčrtu

Prostředí 3D náčrtu umožňuje zvýšenou kontrolu nad náčrtovou křivkou. Panely nástrojů pro 2D a 3D náčrt mají podobné rozvržení a samotné 2D i 3D náčrtové nástroje se v mnohém shodují svou funkčností, čímž se zjednodušuje uživatelské rozhraní.
 
 
Nová vazba Plynulost - ustanovuje G2 souvislost mezi křivkou Spline a další čárou. Druhá křivka může být přímka, oblouk nebo další Spline. Vazba Plynulost je dostupná v prostředí 2D i 3D náčrtu.
 
Promítání do plochy - promítá křivku do vybrané plochy.
 
3D průsečnice - vytváří 3D křivku z průsečnice dvou dvojrozměrných křivek. Můžete rovněž vytvořit 3D průsečnici použitím jedné dvojrozměrné křivky a plochy nebo pomocí dvou protínajících se zakřivených ploch.
 
Změna orientace Přesného zadání - umožňuje přeorientovat Přesné zadání výběrem roviny a začít pracovat s 3D náčrtem na této rovině.
 
Tečný motýlek u Spline -  zvýšená kontrola křivky Spline díky pohodlné manipulaci s tečnými motýlky.
 
Obalení křivky do plochy - poskytuje promítnutí křivky do válcové nebo kuželové plochy při zachování délky této křivky. Tento prvek je užitečný, když potřebujete přesnou délku trajektorie pro Tažení, jako např. vodící drážka na válcové ploše.

Rozšíření nástrojů pro editaci ploch

Vylepšená hraniční záplata - 3D hraniční záplata je používána pro vyplnění několikanásobné mezery v modelu plošném i objemovém. 3D hraniční záplata je užitečná pro léčení importovaných geometrií, ale i pro uzavření celistvého modelu určeného k přenosu do systému metody konečných prvků (FEM, FEA).
 
Nahrazení plochy pomocí Pracovní roviny - nástroj Nahrazení plochy byl rozšířen o možnost výběru pracovní roviny jako nahrazovací plochy.
 
Zrcadlení a pole ploch - nyní můžete zrcadlit a provádět pole i se zakřivenými plochami.
 
Prodlužování a ořezávání ploch - rozšířené nástroje pro prodlužování a ořezávání ploch.
 

Ještě dokonalejší zaoblování

Zaoblování bylo doplněno o dva nové typy: Zakulacení ploch a zaoblení Mezi plochami. Rovněž i tyto nové nástroje poskytují 3D náhledy budoucího tvaru s vysokou přesností a umožňují tak představit si výsledný prvek.
 
 
Zaoblení Mezi plochami - schopnost tvorby zaoblení mezi dvěmi sadami ploch povolující zaoblení takových geometrií, které není možné při použití tradiční technologie postavené pouze na zaoblování hran. Je zde podporováno i zaoblování ploch, které nejsou sousední (nesdílejí hrany). Zaoblení Mezi plochami nabízí plynulé propojení nad krátkými hranami a nepravidelnými tvary a je celkově silnější než klasické zaoblování hran, protože plochy jsou pro změny v návrhu mnohem stabilnější než hrany.
 
Zakulacení ploch - tento nový nástroj umí např. u žeber vyměnit čelní úzké plošky za zakulacenou "čepičku" spojením tří sousedních skupin ploch do proměnného poloměru. Zakulacení ploch poskytuje zaoblování takových tvarů, kde je tvorba klasického zaoblování hran obtížná nebo zcela nemožná.

Kontinuita hran - nabízí schopnost provádět zaoblení zakřivených hran plynuleji (G2). Propojení přilehlých ploch je tak mnohem souvislejší a jemnější. Výhodou je využití při vyvíjení esteticky atraktivních součástí.
 
 
Žebra z jednoho náčrtu - umožňuje aplikovat jeden náčrt s mnoha čarami pro vznik více žeber najednou. Není tedy nutné kreslit pro každé nové žebro samostatný náčrt.

Přibližná tloušťka Skořepiny - určuje korekci tloušťky stěny u Skořepiny v případě zadání mezního rozměru (hlášení: "Změna topologie při spojování ekvidistantních ploch"). Využijete např. u skořepiny po šablonování. Výsledkem  je potom proměnná tloušťka stěny.

Uživatelské prostředí

Okno Prohlížeče - dochází ke zredukování místa v prostoru okna Prohlížeče u modelování součásti, zvláště při práci s plošnými modely a u součástí obsahujících velké množství pracovních prvků. Nový vzhled stromu součásti navíc pomáhá identifikovat vzájemné závislosti mezi plochami a pracovními prvky.
 
Diagnostika vazeb v sestavách - Design Doctor má vylepšenou diagnostiku pro analýzu vazeb v sestavách. V dialogu léčení se objevuje nová položka "Příbuzné problémové vazby". Tento způsob léčby umožňuje izolovat menší sadu komponent, které se podílejí na problémových vazbách a pomáhá vám takto najít a opravit chyby.
 
 

Komplexní nástroje pro Analýzu ploch

S novými nástroji pro vizuální Analýzu ploch můžete překontrolovat kvalitu povrchů před uvolněním součásti do výroby. Jednotlivé analýzy můžete ukládat přímo do modelů. Analýza ploch a zobrazování v řezu jsou dostupné v prostředí objemového modelování i práce s plochami.
 
Zebra analýza je obohacena o větší přesnost zobrazení a řízení hustoty, čímž získáte rychlý vizuální přehled o kontinuitě a tečnosti ploch.
 
Gaussova analýza ploch poskytuje zpětnou vazbu o zakřivení ploch.
 
Analýza Zobrazení v řezu ukazuje jeden nebo více řezů přímo v modelu s barevným rozlišením minimální a maximální povolené tloušťky stěny.
 
U analýzy Zešikmení ploch, kdy je povrch modelu přebarven podle úhlu zešikmení, se nyní směr určuje pracovní osou, rovinou nebo konkrétní plochou modelu.
 
Analýza Zakřivení ploch nám pomáhá získat přehled o zvlnění ploch s možností nastavení hustoty, měřítka a směru sítě.


 

Autolimity

Autolimity jsou snímače pro monitorování kritických parametrů návrhu jako jsou délka, rozteč, úhel, průměr, délka smyčky, plocha, objem a hmotnost. Pomocí nového panelu nástrojů Autolimity můžete vytvářet tyto snímače hodnot náčrtů i prvků s automatickým grafickým označením povolených limitů. Uživatelsky definovaný snímač Autolimitu sleduje vybraný parametr a hlásí jeho změny po editaci součásti. Autolimity poskytují vizuální upozornění prostřednictvím skupiny barevných názorných ikon.

Nový Frame Generator

Integrovaný Frame Generator (Generátor rámů) podstatně zjednodušuje a urychluje návrh parametrických rámových konstrukcí.
 
Díky zmodernizovanému pracovnímu postupu Frame Generatoru můžete snadno vybrat, umístit a oříznout jakýkoliv profil z databáze. Můžete využít 3D náčrt (drátový skelet), ale i hrany a vrcholy stávajících 3D modelů pro umístění profilů a určení jejich délky.
 
Dialogy pro vkládání a výměnu profilů mají vylepšený množstevní výběr a dynamický náhled pro zjednodušené umísťování a orientaci součástí.
 
Frame Generator přináší dokončovací nástroje pro úpravu rohů rámových konstrukcí jako je spojení pokosem, seříznutí k ploše modelu, ořezání jednoho profilu o druhý.
 
Frame Generator je integrován s Rozpiskou, do které doplňuje kromě jiných potřebných vlastností rovněž délky a součty kusů profilů.

Posílení kótování ve výkresech

Přemísťování kót - nyní můžete přemísťovat modelové i referenční kóty z jednoho výkresového pohledu do druhého.
 
Revizní kóta – jakoukoliv kótu můžete převést na tzv. Revizní (kontrolní) kótu s nastavením tvaru rámečku a doplněním textu (štítek) před hodnotu i za ni (kontrolní poměr).
 
Text u průměru – v souladu s britskou normou u kótování průměru jednoduchou kótovací čárou je první řádek (hodnota) nad odkazovou čárou a další řádky s přídavným textem se zalamují pod tuto čáru.
 
Zachycení neplatných kótovacích vlastností – výkresové poznámky se mohou stát neplatné, jestliže je součást, ke které jsou připojeny, odstraněna, vyměněna nebo je snížena její úroveň do podsestavy, příp. zvýšena do hlavní sestavy. Nová záložka v Nastavení dokumentu vám umožní blíže určit předvolby pro zacházení s neplatnými poznámkami. Navíc můžete zachránit i osiřelé modelové kóty, které zůstávají v pohledu barevně zvýrazněny.
 
Směr kótovacích šipek – ve výkresovém pohledu můžete měnit u každé šipky postavení k vynášecí čáře (uvnitř nebo vně) nezávisle.
 
Zkosení – tato nová poznámka vám přináší automatický popis zkosení ve výkresovém pohledu. Značka Zkosení může být použita jak v pohledu, tak u výkresového náčrtu, přičemž jednotlivé hrany konkrétního Zkosení může poskytnout pohled i náčrt současně.
 
Kótování od středu hrany – nyní můžete pohodlně kótovat ke středu hrany bez nutnosti tvorby konstrukčních geometrií pro definování poloviny hrany.
 
Zjednodušení editace kót – pouhým dvojklikem na kótu se dostaneme  do dialogu editace se třemi záložkami: Text, Tolerance a Revizní kóta.
 
Kopírování kótovacích vlastností – uživatelé AutoCADu znají užitečný příkaz „Štětec“ (matchprop) pro kopírování vlastností kót. Autodesk Inventor® nyní nabízí tento příjemný nástroj pro jednoduché a rychlé přenášení vlastností z jedné kóty na celou sadu kót.
 
Popis díry z boku – popis děr je rozšířen o možnost poznámkování k přímce - k bočnímu pohledu na díru, a to v pohledech základním, promítnutém, řezu i detailu. V případě, že vyberete např. hranu zahloubení a časem změníte typ díry na vrtanou, čímž se odstraní zahloubení, o popis díry nepřijdete, protože se odkazová čára automaticky přesune na vnější hranu upravené díry.
 
Kótování od základny a Staniční kóty – u těchto způsobů kótování dochází k výhodnějšímu výběru cílových geometrií „oknem“ a tím snížení počtu kliknutí myší.
 
Podpora poznámkování pro Vypínání prvků – kóty a ostatní výkresové poznámky připojené ke geometriím, u nichž dojde k Vypnutí prvku nebo u součástí ke zneviditelnění, jsou nyní rovněž potlačeny (nezůstávají fialové poznámky). Souběžně s opětovným zapnutím modelových geometrií se objeví i původní výkresové poznámky.
 

Rozšíření Výkresových norem

Následující rozšíření usnadňují práci ve výkresovém prostředí a snižují čas potřebný k dokončení výkresové dokumentace:
 
Obecná velikost značek – velikost značek jako jsou Geometrická tolerance, Drsnost a Označení svaru je nyní jednotně řízena přes Editor stylů nastavením celkové hodnoty symbolu u položky Odkaz.
Měřítko listu – výchozí dialog pro Výkresové normy v Editoru stylů obsahuje rozšíření pro nastavení výkresového měřítka s použitím desetinného čísla, zlomku, ale i formátu poměru. Tyto nově vytvořené hodnoty jsou využívány při tvorbě pohledů a jejich editaci. I nadále je možno libovolně měnit měřítko nezávisle na přednastavených hodnotách, ale navíc s novým způsobem zápisu (zlomek, formát poměru).
Určení roviny pro přední pohled – u výchozí Výkresové normy se dále objevuje nová volba k určení plochy pro orientaci předního základního pohledu. Můžete vybrat rovinu XY, YZ nebo XZ.
Výchozí objekty – pro pohodlnější úpravy jsou Výchozí objekty navíc zařazeny do dialogu pro výchozí Výkresovou normu jako třetí záložka.
Vylepšení výkresové Šablony – do seznamu věcí, které mohou být uloženy do výkresové šablony, byly přidány položky: tabulka revizí, umístěné načrtnuté značky a běžný text.
Speciální textové značky – textové značky pro průměr, plus/mínus a stupně jsou nyní vkládány v souladu s vybraným fontem. Do vkládacího dialogu byl navíc přidán link pro spuštění Mapy znaků.

Vícestránkový tisk

Nový nástroj pro vícestránkový tisk zjednodušuje průběh skládání několika listů menšího formátu do většího. Přehledný průvodce vás provede procesem výběru a nastavení tiskárny s označením souborů pro tisk. Dále generuje návrh výsledku skládání a náhled každého listu. Nyní můžete tisk potvrdit nebo uložit do souboru pro použití v Plánovači úloh.
 

Rozpiska

Správa Rozpisky je rozšířena ve třech klíčových oblastech: zjednodušení editace rozpisky, stabilní číslování pozic a podpora nové konfigurace sestav. S novým započítáváním položek nyní získáváme podporu asociativního číslování mezi rozpiskou sestavy a výkresovým kusovníkem. Zdokonalený editor rozpisky nabízí zjednodušenou použitelnost u modifikace položek (pozic) a materiálových a uživatelských vlastností.
Editace materiálových vlastností – materiálové vlastnosti, včetně materiálových vlastností svarových housenek, mohou být nyní měněny přímo v okně rozpisky. Kliknutím na buňku materiálu se rozbalí seznam všech dostupných materiálů.
Díky podpoře hromadného výběru můžete rychle modifikovat větší množství komponent najednou.
Zobrazení struktury modelů – k záložkám Strukturované a Pouze součásti byla do rozpisky přidána záložka Modelová data. Zde se zobrazuje struktura položek ekvivalentní s modelovou strukturou sestavy, tzn. že umožňuje zobrazování skrytých (dělících) i referenčních součástí.
Materiálové vlastnosti virtuálních komponent – i virtuální komponenta nyní získala schopnost výpočtu hmotnosti z objemu na základě materiálových vlastností. Virtuálním komponentům můžete přiřadit libovolné materiály.
Uživatelské vlastnosti – do editoru rozpisky přibyl nový nástroj pro přidání sloupce s uživatelskou vlastností.
Zobrazování struktury rozpisky – tato nová vlastnost umožňuje zakázat zobrazování rozpisky Strukturované i Pouze součásti, čímž se snižuje čas potřebný pro aktualizaci.
Přečíslování – schopnost přečíslování rozpisky byla povýšena do úrovně přečíslovávání pozic v kusovníku výkresu a navíc s možností nastavení počáteční hodnoty a přírůstku.
Slučování položek se stejným názvem – u položek se stejným „Číslem součásti“ můžete povolit nebo zakázat slučování do jednoho řádku. Dále můžete vytvářet seznam výjimek pro určité názvy.

Synchronizace číslování pozic

Mezi globální rozpiskou a výkresovým kusovníkem jsou nyní čísla pozic asociativně udržována a mohou být podle potřeby editována v prostředí rozpisky i kusovníku. Změny čísel pozic rozpisky jsou automaticky aktualizovány v kusovníku i ve značkách pozic kromě těch, u kterých byla nastavena statická hodnota. Tuto statickou hodnotu je možno přenést z kusovníku do rozpisky pomocí příkazu Ulož přepsanou hodnotu do rozpisky. O přítomnosti přepsaných hodnot pozic informuje prohlížeč výkresu grafickým symbolem u ikony kusovníku (žlutý blesk).
 

Knihovna součástí

Uživatelské rozhranní Generátorů součástí i Mechanických výpočtů bylo přizpůsobeno uživatelskému prostředí Autodesk Inventoru a zjednodušeno pro snadnější použití. Informace v dialogových oknech jsou seřazeny do záložek, které oddělují výběr geometrie od výpočtů.

Šroubové spoje
Generátor šroubových spojů je přepracován tak, že samotný návrh a umísťování šroubů s podložkami a matkami je jednodušší, výkonnější a pružnější.
Technologie Šroubového spoje je integrována do Obsahového centra a zjednodušuje výběr každého komponentu. Knihovna součástí automaticky vybere správnou velikost komponentu a zobrazí náhled kompletního spojení. Doporučené komponenty můžete zaměnit za jiné výběrem z Obsahového centra. Náhledy obsahují 3D uzly, pomocí kterých můžete nastavit normalizovanou délku šroubů.Generátory součástí přinášejí pro Autodesk Inventor® 11 komplexní sadu nástrojů pro návrh součástí s pevnostním výpočtem přenosu sil.
Velmi rychle navrhnete hřídele, ke kterým asociativně připojíte ložiska, pojistné kroužky, pera, drážky pro pera, klínové řemeny, ale i kladky a ozubená kola. Přidávání těchto komponent do sestavy se provádí pomocí rozšířených dialogů s dynamickou změnou velikosti a grafickým náhledem.
Generátor klínových řemenů je zmodernizován pro návrh řemenových převodů s možnostmi pro fixované, posuvné a virtuální kladky, jednoduché i mnohonásobné řemeny. Snadné je nastavení středové roviny řemenového převodu.
Nové dialogy Generátoru součástí umožňují transparentní operace, jako je zoomování, otáčení a zjednodušený výběr geometrie. Navíc můžete pružně měnit velikost a rozčlenění dialogových oken.
Nové schopnosti nastavení Knihovny součástí dovolují definovat pro generované komponenty vlastní názvy a cesty pro ukládání souborů. Znalostní databáze je nyní dostupná přímo z panelu Knihovny součástí.

Obsahové centrum

Prohlížeč Obsahového centra je přebudován pro zjednodušené vyhledávání komponentů. Můžete nastavit filtry jednotlivých komponent a mezinárodních norem, ale i nastavit své vlastní filtry pro větší přehlednost a rychlejší prohledávání.
V rámci procesu vkládání vybrané součásti z Obsahového centra do sestavy stačí vybrat geometrii prvku (díra, hrana hřídele) a pomocí 3D uzlu určit velikost, příp. vybrat komponent z panelu rodiny součástí.
Do nového prostoru pro oblíbené  položky můžete umísťovat zástupce často používaných komponent. Prohlížeč Obsahového centra i jeho rámce mají pružnou proměnnou velikost. Zobrazení typu Strom, Oblíbené a Rodina součástí může být zapínáno tlačítkem z nástrojové lišty.

Publikování

Nové nástroje pro Publikování byly přidány k využití v Obsahovém centru i v Generátoru součástí. Chytrý průvodce založený na funkčnosti „Autodrop“ vás provede tvorbou a mapováním příslušných parametrů a iVazeb. Dále je zde nový nástroj Dávkové publikování, které výrazně sníží čas potřebný pro vkládání mnohonásobných položek do Obsahového centra. Vylepšeny jsou i nástroje pro výměnu šablony rodiny součástí a editaci vlastností rodiny.
 

Správa Obsahového centra

Obsahové centrum je nyní uloženo do oddělených knihoven pro každou normu, čímž získáváte schopnost připojení pouze té knihovny, kterou potřebujete. Všechny knihovny jsou chráněny proti neúmyslné modifikaci s podporou úplné kontroly nad právy pro přístup do databáze. Nástroje Autodesk Data Management Serveru můžete nyní použít pro správu Obsahového centra, čímž je obohacena jeho správa a bezpečnost.

 

Plechové díly

 
Autodesk Inventor® 11 obsahuje nové schopnosti rozvinu plechu při použití modelovacího jádra Autodesk Shape Manager pro výpočet ohybových deformací. Tato nová implementace přináší přesnější provedení rozvinů obsahujících např. zaseboujdoucí ohyby, obruby ve vystřižení, složitější razníky a prvky jdoucí přes ohyb. Výstupy rozvinů do formátu DXF umožňují samostatné nastavení hladin pro vnější hrany, čáry (osy) ohybu, zóny ohybu (tečné čáry) a rovněž profily prvků a středy oblouků.

 

Autodesk Inventor Studio

 
Četná vylepšení Autodesk Inventor Studia byla zaměřena především na zjednodušení uživatelského prostředí, kdy byl výrazně zredukován počet kroků potřebných pro nastavení prostředí, ale i pro samotné rendrování a tvorbu animací.
Úspora času použitím náhledu rendrování, kdy můžete zkontrolovat animaci ještě před spuštěním plného rendru.
Zlepšený náhled zatmívání obrazu animace
Přehrávání animace na základě vazeb v sestavě
Animace mezi polohovými reprezentacemi
Podpora nových LOD reprezentací (Úroveň detailu velkých sestav)
Několikanásobná animace v jednom dokumentu
Otáčecí animace
Výstup po jednotlivých snímcích
Kopírování / vkládání / hromadný výběr akcí
Zrcadlení akcí
Ukládání uvnitř aplikace Inventor Studio
Rendrování obtisků a závitů
Větší výkon a menší potřeba paměti v průběhu rendrování

 

Přenos dat

 
Funkčnost a výkonnost IGES a STEP importů byla povýšena pro práci s rozsáhlými daty, které navíc obsahují porušené geometrie. Při importu sestav jsou nyní součásti v rámci převodu dat rovnou ukládány a tím uvolňovány z paměti, což redukuje spotřebu paměti a dovoluje načítání velkých dat.
Autodesk Inventor® 11 načte cizí data do nových karanténových složek podle úrovně jejich narušení pro usnadnění pozdější opravy. Nové Hlášení převodu dat v XML formátu vypisuje názvy souborů, stav převodu, všechny kódy generovaných chyb a výsledky přenosových potíží a stává se součástí modelu. Nástroje pro import dokáží zpracovat mnohonásobné plochy jako samostatné prvky a navíc barevně odlišit důležité informace importovaných dat.
Plochy mohou být načítány přímo do modelového prostředí jako samostatný kombinovaný plošný prvek, u kterého je nyní snadnější měnit vlastnosti i redukovat změť položek v prohlížeči. Barevné označování ploch je prováděno v průběhu převodu dat. V Konstrukčním prostředí ploch je zjednodušena analýza a oprava problémů importovaných dat pro využití plošných a drátových geometrií.
 
Nástroje pro opravu ploch – nové nástroje Vyjmutí smyčky a Hraniční ořezání usnadňují opravy neúplných geometrií za použití hran přilehlých ploch.
Tolerance sešití – řízení tolerance sešití (mezer mezi plochami) umožňuje kontrolu procesu sešívání a snižuje počet možných chyb.
Obnovení plochy –můžete znovu získat a opravit poškozené plochy uživatelsky nastavenou tolerancí.
Analýza a Odměřování – nyní už i v Konstrukčním prostředí jsou dostupné nástroje pro Analýzu ploch a Odměřování.
Hromadné zvyšování úrovně – nový kompozitní prvek šetří čas při práci s velkým množstvím ploch tím, že umožňuje hromadný přenos ploch z konstrukčního prostředí do modelového jako samostatné nesešité těleso. Tento kompozitní prvek nabízí kvalitnější provedení než samostatné provedení zvyšování úrovně jednotlivých ploch.
Zvyšování úrovně drátových geometrií – tento nový nástroj dovoluje přenášet drátová data do modelového prostředí a využít je jako zjednodušená referenční data. Drátové geometrie jsou rovněž dostupné ve výkresových pohledech a jejich viditelnost můžete zapínat a vypínat prostřednictvím příkazu pro 3D náčrty.
Přebarvování povrchů – nyní máte možnost měnit barvy jednotlivých ploch nejen u objemových modelů, ale také u plošných útvarů.
Vylepšené pracovní prvky - Autodesk Inventor® 11 ulehčuje umísťování pracovních prvků pomocí pevných bodů a os vztahujících se k importovaným geometriím.
Vytváření os – nyní můžete vytvářet pracovní osy kolmé k povrchu obsahujícím zakřivenou plochu pomocí pracovních bodů, které nemusí ležet na této ploše.
Pracovní bod ve středu smyčky – tento nový prvek má schopnost umísťovat pracovní bod do středu importované „díry“, která však jako díra nebyla vyhodnocena.
Pracovní body 3D náčrtu – nyní můžete přidávat body do 3D náčrtu pomocí 3D triády nebo za použití vrcholů stávající 3D geometrie, příp. prostřednictvím Panelu přesného zadání.
Pracovní osy přes pracovní body – tento prvek nabízí umísťování pracovních os skrz pracovní body s paralelním zavazbením k jakékoliv náčrtové geometrii nebo hraně.
Délka pracovních os – délku pracovních os nyní můžete nastavovat v součásti i v sestavě.
Import souřadnic pro body - Autodesk Inventor® 11 umí mnohem snadněji pracovat s daty bodů, které bývají často používány pro určení umístění bodových svarů. Nové nástroje poskytují import 2D i 3D souřadnic z Excelu do náčrtového prostředí. Tyto body můžete následně promítnout v podobě křivky do konkrétní plochy.
Přerušení propojení ve 3D náčrtu – do 3D náčrtu byla přidána možnost zrušení spojení s referenční geometrií, což funguje obdobným způsobem jako přerušení propojení ve 2D náčrtu. Po zrušení spojení zůstávají všechny referenční geometrie ve 3D náčrtu jako neasociativní náčrtová data.

AEC výměna

Využijte AEC (Architectural, Engineering and Construction) výměnu pro rychlé publikování sestav Autodesk Inventoru v kompatibilní podobě s profesionálním 3D stavebním projekčním softwarem. S AEC výměnou můžete definovat inteligentní propojovací body a výstup v příslušném nativním formátu pro využití v projekčních systémech od Autodesku. Nyní můžete exportovat data z Autodesk Inventoru do 3D formátu DWG pro Autodesk Architectural Desktop, Revit i AutoCAD.