Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2009

Prostředí sestav

Úhlová vazba
V dialogu tvorby úhlové vazby přibyla možnost konfigurace pro­vedení této vazby, která umožňuje uživateli defi­novat úhel dvou entit vzhledem k ose (např. otáčení).Nový nástroj rychlého umísťování v sestavách
Nový nástroj lze využít pro rychlé umístění komponenty v sestavě, resp. změnu orientace a polohy. Zavolání funkce automaticky nabídne uživateli nabídku možností translační a rotační změny orientace. Komponenty takto umístěné lze opětovným zavoláním příkazu nebo již známým přetažením myši přemístit.

Reprezentace Nahrazení
V reprezentacích sestavy přibyla nová možnost Úrovně detailů, která umožňuje Nahrazovat komponenty sestavy za Hraniční kvádry (tvorba v rámci dialogu příkazu) a nebo za předem definované modely, např. zjednodušený model s menším počtem prvků či komponent.

Obsahové centrum

Oddělené servery pro úložiště Vault a pro knihovny OC
Pokud pracujete v pracovním týmu, můžete s novou verzí nainstalovat Autodesk Data Management Server na dva servery a odděleně použít jeden pro úložiště Vault a druhý pro knihovny obsahového centra.
Knihovna OC pro plechy
S knihovnami verze 2009 je možné nainstalovat i knihovnu obsahového centra pro práci s plechovými díly. Knihovna obsahuje spojovací materiály převážně využívané ve spojitosti s plechovými součástmi. Tyto jsou dostupné buď přímo přes dialog OC v prostředí sestavy nebo přes funkci šroubový spoj v Design acclerator.
 

Prostředí výkresů

Vyříznutí pohledu
V panelu výkresových pohledů je nyní dostupný nástroj pro vyřezávání pohledů, např. u rotačních součástí zobrazení pouze poloviny pohledu. Princip fungování nástroje může být obdobný jako je tomu u částečného řezu, tedy vyříznutý pohled je určen předem připraveným náčrtem na zvoleném pohledu, nebo lze jednoduše zavolat nástroj a myší zvolit oblast rozsahu.
Poznámky razníků
V prostředí výkresů a ve stylech je nyní možné použít a nastavit oddělenou skupinu nástrojů poznámek pro plechové součásti. Poznámky k ohybům jsou dostupné od předchozí verze a nyní tento nástroj spadá pod skupinu ještě s novým nástrojem Poznámky razníků.

Automatické osy
Používáte-li funkce Automatická tvorba os v výkresových pohledech, možná vás zdržovala jediná možná cesta tvorby, na každém pohledu odděleně. Nyní je možné vybrat požadované, nebo všechny pohledy na výkresovém listu a zvolit tvorbu automatických os na všech pohledech zároveň.
 

Modelování součástí

Nástroj Skořepina
Pokud bylo doposud objemové těleso tvořeno výhradně z tečných ploch, nebylo možné z tělesa provést skořepinu o dané tloušťce stěny. Ve verzi 2009 je v dialogu skořepiny dostupný nástroj výběru plochy, kterým lze vybrat plochy modelu, nebo plochy vytvořené předešlým prvkem rozdělit.

 
Prvek zaoblení
V záložce Napojení v dialogu Zaoblení, která se využívá při řešení zaoblení vrcholu, v němž se zaoblované hrany střetávají, je od nové verze možnost zaškrtnout minimální řešení zaoblení vrcholu.
 

Prostředí náčrtů

Oříznutí a Prodloužení
Při používání nástroje Oříznout, resp. Prodloužit v náčrtovém režimu Inventoru 2009 má uživatel možnost ještě před vybráním upravované geometrie vybrat se stisknutou klávesou CTRL geometrii, která definuje hranici pro Oříznutí, či Prodloužení. Toto může značně urychlit používání zmíněných nástrojů.
 
Automatické Tangenciální vazby
Pokud kreslíte oblouky příkazem čára bylo nutné pro plné definování vazeb mezi entitami doplnit zbývající vazby tečnosti mezi entitami čar a oblouků. Nyní je vazba tečnosti vkládána automaticky.
 
Stupně volnosti entit náčrtu
V náčrtu je nyní k dispozici funkce dostupná z roletového menu v graf. oblasti, pomocí níž je možné zobrazit stupně volnosti entit v náčrtu, které automaticky reagují na doplňování vazeb nebo kót tím, že podle omezení stupňů volnosti vazbami nebo kótami, zůstávají viditelné pouze stupně volnosti na doposud plně neurčených entitách.


Odvození vazeb
V prostředí náčrtu při tvorbě geometrie je nyní k dispozici nástroj, který uživateli umožňuje vybrat již vytvořenou geometrii, vzhledem ku které budou vazby nově vytvářené vazby geometrie odvozovány. Tato funkčnost lze aplikovat na celou dosavadní geometrii náčrtu, nebo jen na vybranou část. Navíc je možné mít odvozování vazeb aktivní pouze pro tvorbu dané geometrie, přičemž vazby, které jsou odvozovány mohou a nemusí být fyzicky do geometrie tvořeného náčrtu přidány. Tzn. že geometrii mohu tvořit uchopováním (vazbením) k dosavadní geometrii (jejíž rozsah lze vybrat) a navíc lze řídit, zda vazby použité pro tvorbu geometrie jsou skutečně ve vytvářené geometrii použity pro omezení počtu stupňů volnosti.

 

Generátor rámů

Tvorba vlastních profilů
V listopadu roku 2007 se objevil nástroj, který bylo možno k Inventoru 2008 doinstalovat. Nyní je plně implementován do nové verze Inventoru a prostředí dialogů plně koresponduje s prostředím Inventoru. Mluvíme zde o nástroji, který umožňuje vytvářet pro účely generátoru rámu vlastní profily, publikovat je a v generátoru rámu po jejich umístění do referencí tras, či hran modelů, použít standardní nástroje dostupné v generátoru rámu. 

Publikování

Podpora DWFx
Novou možností publikování je formát DWFx. Tento formát je „čitelný“ např. v Internet Explorer verze 7 nebo např. v prohlížeči Microsoft XPS.
 
Reprezentace Pozic
Publikujete-li sestavu s určenými reprezentacemi poloh, např. související s hadicovými rozvody, jsou tyto publikovány se sestavou jiným způsobem, než v dřívějších verzích. Měly by tak být ošetřeny chyby, které se občas v těchto případech objevovaly.

 

Trubky a potrubí

Nový Typ potrubí
Stejně jako ve verzi 2008 byla možnost tvořené potrubí definovat jako „Natupo svařované“ v Inventoru 2009 je další možnost, definovat potrubí jako samo-vyplachovací. Důležitým aspektem tohoto typu potrubí je možnost využít kolen potrubí s úhlovým rozsahem jiným, než bylo doposud možné, tzn. že hodnoty úhlů jiné než 45° a 90°.

 

Plechy

Rychlá editace mezery
Na předchozím obrázku je zřetelně patrná ikonka v místě rohu plechové součásti. Tato ikona slouží k rychlé editaci rohu vytvořeného např. dvěma obrubami. Tato možnost je dostupná i pokud je tvořen profilový ohyb a jeho vznikem dojde k výskytu obdobných míst.
 
Uzavření rohu
V dialogu tohoto nástroje je nyní možné nehledě na předchozí možnosti definovat překrytí dvou obrub tvořící editovaný roh pomocí procentuálního koeficientu. Navíc je možné hodnotu mezery definovat dvěma způsoby, buď jako vzdálenost dvou vybraných hran a nebo jako maximální velikost mezery s přesným určením odměřování mezery.

 
Styly plechů
Dialog stylu plechu v nástrojích prvků plechu byl značně zjednodušen. Informace specifikující firemní nastavení byly přesunuty do Formátu stylů, kde je nyní možné definovat za prvé pravidla Ohybů, Výštipů a způsob zobrazení razníků ve výkrese a za druhé používané typy K-faktorů, či tabulek ohybů. Tedy ve formáty stylů teď kromě Barevných stylů, materiálů a stylu osvětlení naleznete i Styly rozvinů a ohýbání.

Nástroje pohledů

Náhledová kostka
Nástroje pro řízení pohledů v Design Review jsou nyní dostupné v Inventoru. V grafickém okně Inventoru 2009 máte možnost měnit pohled na model výběrem vrcholu, hrany nebo celé strany pohledové kostky umístěné v rohu grafické oblasti (pozice zobrazení této kostky je volitelná).

 

Naváděcí kruh
Obdobně jako předchozí odstavec čerpá z Design Review, i v tomto případě se uživatelé mohli s jednou z možných verzí naváděcího kruhu setkat ve zmiňované aplikaci. Narozdíl od náhledové kostky naváděcí kruh následuje pohyb myší a je volitelně průhledný. Naváděcí kruh nabízí několik variant dostupných nástrojů a několik variant zobrazení a velikosti.

 

Design accelerator (Knihovna součástí)

Generátor ozubených řemenů
Používáte-li strojírenské prostředí Design acclerator, kde uživatel může nalézt 25 nástrojů pro rychlou tvorbu modelů a sestav různých strojírenských komponent, počínaje hřídelemi, vačkami, řetězy, ložisky a konče čepy a klíny a několik (49) dalších kalkulátorů z mnoha strojírenských oborů, můžete narazit i na generátor řemenů, jehož jedna z podvoleb je generátor ozubených řemenů. Novinjou v Inventoru 2009 je tvorba tohoto typu řemene buď jako skici, zjednodušeného modelu, či detailně zobrazeného modelu.
 
Generátor O-kroužků
Ve verzi 2009 se opět objevuje generátor O-kroužků, který kvůli kompletnímu přepracování chyběl ve verzi 2008. Generátor O-kroužků, stejně jako všechny další generátory vytvoří na vybrané geometrii drážku a do ní automaticky vloží příslušný O-kroužek z obsahového centra v závislosti na vybrané normě, dle které má být součást vytvořena.
 
Šroubový spoj
Novinkou v nástroji Design acceleratoru je možnost tvorby šroubového spoje do pole válcových otvorů, které nebyly vytvořeny prvkem Díra, ale prvkem Vysunutí.
Jak již bylo zmíněno dříve, v obsahovém centru jsou nyní k dispozici spojovací součásti pro plechové součásti jejichž umístění a aplikace je také možná přes šroubový spoj se všemi výhodami a nástroji této funkčnosti Design acceleratoru.

Celková podpora procesu navrhování

Výměnné formáty
Ve spojitosti s neustále se zvyšující potřebou využívat data formátů jiných CAD systémů, jsou na schopnosti aplikace v této oblasti vysoké nároky. Ve verzi Inventoru 2008 se objevili přídavné nástroje, které bylo možné doinstalovat a ty umožňovali rozšířené možnosti práce s formáty jiných systémů. Tato oblast byla plně implementována do verze 2009 s dalšími vylepšeními.

 
Plná podpora 64-Bitů
V Inventoru 2009 máte nyní možnost plně využít výhod 64-bitových počítačů. Inventor 2009 je totiž dostupný ve 32-bitovým a 64-bitovým provedení. Díky čemuž byla odstraněna bariera 3 gigabytů operační paměti a umožňuje Vám práci na velmi rozsáhlých sestavách.

Inventor Studio

Díky snaze dosáhnout lepších uživatelských rozhraní, nástrojů pro navrhování a pomůcek pro komplexní tvorbu návrhu, byla výrazná část inovací zaměřena na modul Inventor Studio, který je stále častěji využíván díky svým schopnostem vytvářet z modelových dat podklady pro marketing a prezentaci produktů společnosti.