Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2010

Uživatelské prostředí (UI)

1_volba_vzhledu_prosted_kombinaceNejzásadnější a na první pohled nejvíce patrnou změnou v nové verzi aplikace AutoCAD Inventor je uživatelské prostředí, vycházející z uživatelského prostředí nových Office 2007. Nástroje jsou tematicky tříděny do palet nástrojů, jejichž vzhled a polohu lze měnit dle přání uživatele. K dispozici jsou nové nástroje a forma ovládání aplikace.Uživatelé mohou skrze Možnosti aplikace nastavit jedno ze dvou vzhledových témat aplikace, jedno vychází z grafického prostředí aplikace AutoCAD a druhé přísluší Inventoru. Navíc skalní příznivci starého vzhledu uživatelského prostředí mohou také přepnout z nového vzhledu UI na staré.

Smršťování (shrinkwrap)

3_smrtovn_shrinkwrapNástroj Shrinkwrap, který se pro práci se sestavami objevil jako doinstalovatelný nástroj pro verzi 2009, je nyní ve vylepšené podobě jedním ze zásadních nástrojů, který najde uplatnění při práci s rozsáhlými celky. Nástroj využívá mechanismu tvorby Odvozené součásti, přičemž před samotnou tvorbou souboru součásti předchází definování parametrů celého procesu. Tzn., zda bude výsledná součást objemové, nebo plošné těleso, které otvory zaplnit a které ponechat otvory, popřípadě nastavit měřítko viditelnosti součástí, které slouží jako kritérium pro ponechání, či odstranění částečně viditelných, nebo zcela neviditelných součástí modelu sestavy, atp. Tohoto nástroje lze velmi výhodně využít při tvorbě zjednodušené úrovně detailů.
 

Pole z pole

Do výběru komponent pro tvorbu pole v prostředí sestav, lze nyní zahrnout již existující pole komponent. Tato nová funkce jednak urychlí proces tvorby modelu sestavy a navíc zjednoduší tvorbu a zpřehlední konečný vzhled kusovníku sestavy.
 

Složky ve stromu

Pro lepší orientaci a práci se stromem mohou uživatelé tvo-řit Složky stromu, do kterých umístí vybrané instance stro-mu. Tedy namísto pěti samo-statných šroubových spojů zob-razených ve stromě, si uživatel vytvoří vlastní složku s názvem Šroubové spoje, v níž budou jednotlivé šroubové spoje umístěny.
 

Náhledy ozubení09_nhlady_ozuben_nrt_profil_zub

Dialogové okno náhledu ozubení nyní umožňuje posoudit chování záběru ozubení skrze tři záložky. Lze nahlédnout na simulaci záběru dvou kol s čelním ozubením, nebo např. ozubnice s pastorkem. Nyní lze pracovat i s přesným profilem zubu na daném vygenerovaném čelním ozubení. Náčrt tvaru zubu lze vyexportovat do souboru ipt společně s vybraným ozubeným kolem i včetně možnosti definice vůlí ozubení.
 

Formáty JT a Catia

S kladením většího důrazu na interoperabilitu aplikace je Inventor 2010 vybaven možností importu modelů ve formátu JT nebo Catia V5. Asociativita s původním souborem není podporována, stejně jako v případě jiných podobných formátů, ovšem další práce s těmito daty v Inventoru je naprosto bez omezení. Samozřejmě je možné vámi vytvořená data do výše zmíněných formátů opět exportovat pro potřeby další práce vně aplikace Inventor.
 

Otevřít výkres z modelu

11_otevt_vkres_z_modelu_kontextov_menuPři práci s výkresem komponenty je možné z prostředí výkresu přes kontextové menu otevřít model komponnety. Ve verzi 2010 je tato možnost dostupná i v opačném směru. Tedy stejně jako je možné z výkresu otevírat příslušný model, lze nyní z modelu otevřít také příslušný výkres, byl-li ovšem doposud vytvořen.
 
 

Promítnutí geometrie ve výkresovém náčrtu

Pracujete-li s náčrty ve výkrese, můžete nástroje Promítnout geometrii použít také pro geometrii výkresového pohledu, aby bylo možné s ní dále v náčrtu výkresu pracovat. Vytvořený náčrt s promítnutou geometrií výkresového pohledu je asociativní s geometrií ve výkresovém pohledu.
 

Popis ikony souřadného systému

V grafickém okně modelového prostoru v aplikaci Inventor v levém dolním rohu může pro lepší orientaci uživatele posloužit ikona souřadného systému, s obdobou tohoto se lze dále setkat při práci v náčrtu. Od verze 2010 se společně s touto ikonou zobrazují i popisy os, stejně jako samotná ikona, i tyto popisy lze v možnostech aplikace vypnout.
 

Přímé pojmenování

Při vepisování hodnot parametrů lze díky tomuto vylepšení se samotnými hodnotami parametrů definovat také jejich jména. Tzn. Např. při určování přesné hodnoty parametru kóty v náčrtu lze společně s hodnotou vepsat jméno parametru a hodnotu vložit za znaménko =. Výsledný parametr nese uvedené jméno a hodnotu.
 

Návrh plastových dílů

17_nvrh_plastovch_dl_panel_nstrojV prostředí návrhu součásti může uživatelům usnadnit proces návrhu součásti, především součásti z plastu, nová skupina nástrojů na vlastní nástrojové paletě. Tyto nové nástroje slouží především pro návrh plastových dílů, ovšem lze je použít při běžné práci s jakoukoli součástí.
  • Mřížka - nástroj umožňující tvorbu mřížky, průduchů, atp. promítnutím tvaru a rozměru mřížky z náčrtu na vybranou plochu plastového dílce.
  • Připojovací výčnělky - dialog prvku definující tvar, typ a rozměry připojovacích částí plastových dílců, které spolu tvoří např. kryt zařízení. Jeden z těchto k sobě náležících prvků slouží pro umístění vrutu a druhý pro umístění závitu pro vloženou spojovací součástku.
  • Podstavec - je prvek umožňující tvorbu rovinné plochy ve tvaru, který je určen náčrtem. Tato rovinná plocha bývá zpravidla tvořena na obecných plochách plastového dílů pro připojení dalších částí zařízení.
  • Prvek pro montáž zaklapnutím - je nástroj, který dovoluje na plastových tělesech tvořit zaklapovací kolíčky (západky, patenty), které se velmi hojně vyskytují jako systém spoje u plastových produktů.
  • Zaoblení pravidlem - jedná se o prvek zaoblení, který vytvoří konstantní zaoblení dle zvoleného pravidla, např. jen volné hrany, nebo hrany průniku těles, nebo celé prvky, atp.
  • Zasazovací drážka - je prvek, kterým lze na dosedacích plochách dvou plastových těl sobě náležících vytvořit drážku na jednom dílu a opak drážky na druhém pro přesné zasazení dílů do sebe.


Šablonované přechody v plechách

19_ablonovan_pechody_pechodkaV oblasti návrhu plechů je možné se velmi často setkat s potřebou tvořit plechové přechody do různých tvarů. Inventor 2010 v prostředí plechů přináší nový nástroj určený pro tvorbu právě takovýchto přechodů. Není tedy problém velmi rychle a pohodlně navrhnout přechodku např. z obdélníku do kruhu navíc  s nerovnoběžnými zakončeními přechodky.
 

Prvek Nastřižení

Tento nástroj v prostředí plechů vytvoří do plechové plochy štěrbinu, která umožní tvorbu rozvinu plechového dílu. Roztržení lze definovat bodem na hraně, nebo dvěma body z náčrtu, nebo vybráním celé plochy, která bude následně odebrána.
 
 

Pevnostní analýza

 

Analýzy sestav

25_pevnostn_analza_sestavVýraznou změnou, která pravděpodobně chyběla nejednomu z nás, je možnost pevnostní analýzy sestav. Nový přepracovaný modul už to umožňuje v plném slova smyslu. Pro interakci každých dvou komponent lze nastavit buď automaticky či manuálně kontakt, určit zda jde o svařenec či oddělitelné plochy atd. Inventor poté dokáže vyhledat kontakt a napětí v bodě kontaktu vzniklé po deformaci dvou komponent, které měli například ve výchozím stavu vzájemnou vůli. Dále můžeme samozřejmě každé komponentě nastavit jiný materiál. Velice užitečná funkce je také možnost nastavení hustoty sítě elementů pro každou komponentu sestavy zvlášť. Tím lze zanedbat přesnost výsledku pro komponenty, které nejsou klíčové pro pevnost celku a zároveň docílit výrazně kratších výpočtových časů při dodržení přesnosti v kritických místech.
 

Automatická konvergence

27_konvergencePro zjištění konvergence výsledků lze nyní už mimo manuálního zjemňování sítě a zapisování si výsledků na papír využít automatický postup, kde si můžeme zadat dvě kritéria konvergence. Program bude zjemňovat síť v oblasti maxima do počtu jemu zadaných kroků nebo dokud bude rozdíl vůči předchozímu výsledku menší než zadaná hodnota v procentech. Tyto kroky lze navíc po dokončení výpočtu přehledně zobrazit do grafu Napětí=f(krok výpočtu). Tímto lze odhadnout reálnou hodnotu napětí, ke které řada konverguje. Z kritéria konvergence lze navíc vyloučit či výhradně zahrnout konkrétní entity. Tímto lze vyloučit, aby se program zabýval tzv. nesmyslnými extrémy, tj. místy, kde je nalezen extrém, ale ve skutečnosti by zde k problému nedošlo, protože například srazíme či zaoblíme hranu, která je v modelu pro zrychlení simulace ponechána ostrá.
 

Tooling

 

 
forma_2_smallAutoCAD Inventor Tooling je nový profesionální modul vyvinutý nad aplikací Autodesk Inventor Suite. Je určen pro návrh vstřikovacích forem a umožňuje konstruktérům rychlou a přesnou tvorbu lisovacích nástrojů přímo z 3D modelu výlisku. Práce s digitálním prototypem snižuje výskyt chyb, zkracuje proces návrhu a tím výrazně zmenšuje náklady na výrobu.
AutoCAD Inventor Tooling v návrhu forem kombinuje hluboké odborné znalosti s automatizovanými procesy a asociativitou, čímž osvobozuje konstruktéry od únavné rutinní práce. Intuitivní metody a kompletní parametrizace návrhu zásadně zkracují cyklus tvorby vstřikovací formy.

 

O Inventoru je obecně známo, že se lehce učí a snadno používá. To samé platí i pro další z řady profesionálních modulů - AutoCAD Inventor Tooling. Průvodce návrhu forem provede uživatele krok za krokem celým procesem a pomůže rychlému osvojení všech potřebných nástrojů. Kompletní asociativita poskytuje konstruktérům rychlé variabilní změny dle požadavků a připomínek schvalovacího řízení. Úprava základního 3D modelu výlisku se tak automaticky promítne do tvarové dutiny a tvárníku, následně proběhnou potřebné změny v chladících kanálech a v celém rámu formy včetně příslušných standardizovaných součástí.