Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2013

Uživatelské rozhraní

Uvítací obrazovka

Při startu Inventoru se objevuje přehledná uvítací obrazovka pro nové i stávající uživatele. Uvítací okno je rozděleno do tří segmentů:

 • Pracovní – tvorba nových souborů, práce s existujícími daty nebo nová konfigurace výchozích šablon, kterou lze provádět i v Možnostech aplikace.
 • Výukový – otevírání interaktivních výukových cvičení, prohlížení krátkých úvodních videonápověd nebo sledování novinek.
 • Rozšířený – objevování a stahování nových aplikací - Autodesk Exchange, zvyšování mobility a zlepšování spolupráce - Autodesk 360, Autodesk Cloud simulace pro Subscription zákazníky - Optimalizace.

 

Inventor2013_1

Základní videonápověda

Série krátkých animací vám pomůže uskutečnit klíčové pracovní postupy programu Inventor. Můžete je otevírat z úvodní obrazovky či z pásu karet Začínáme. Rozšíření chybových zpráv Chybové hlášení je rozšířeno o podrobný postup řešení problému. Když např. spustíte Vysunutí nebo Rotaci bez připraveného náčrtu, Inventor vás upozorní na chybu a současně nabídne názorné řešení včetně příkazu pro tvorbu nového náčrtu.

Rozšíření chybových zpráv

Chybové hlášení je rozšířeno o podrobný postup řešení problému. Když např. spustíte Vysunutí nebo Rotaci bez připraveného náčrtu, Inventor vás upozorní na chybu a současně nabídne názorné řešení včetně příkazu pro tvorbu nového náčrtu.

 

2D Náčrt

Zobrazování rovin počátku

Jestliže přes Možnosti aplikace v záložce Součást nastavíte, že při tvorbě nové součásti nepožadujete nový náčrt, tak se po spuštění příkazu Vytvořit 2D náčrt zobrazí roviny počátku a teprve výběrem příslušné základní roviny začínáte nový 2D náčrt.

Inventor2013_2

Obdélník ze středu třemi body

V Inventoru 2013 máte připraven nový příkaz Obdélník ze středu třemi body pro tvorbu obdélníku definovaného středem a dvěma body, které určují velikost a úhel natočení obdélníku.

Inventor2013_3

Délka oblouku

V prostředí náčrtu můžete použít nový typ kóty – délka oblouku. Tato nová možnost se objevuje přes pravé tlačítko při vynášení obecné kóty oblouku.

Inventor2013_4

Dynamické ořezávání

Nový dynamický způsob ořezávání geometrií v náčrtu usnadní a zrychlí vaši práci. Na kartě Upravit spustíte původní nástroj Oříznout a v grafickém okně jednoduše tažením kurzoru (viditelná virtuální křivka) začnete ořezávat křivky náčrtu.

Inventor2013_5

Stavový řádek náčrtu

Některé příkazy z prostředí náčrtu, které byly dříve dostupné na pravé tlačítko, se nyní objevují ve stavovém řádku. Příkazy 2D stavového řádku:

Inventor2013_6

 • Přichytit k rastru
 • Zobrazit všechny vazby
 • Skrýt všechny vazby
 • Způsob zobrazování kót
 • Zobrazit v řezu
 • Zobrazit všechny stupně volnosti

Součást

Modelování pomocí Primitiv

Nové funkce pro tvorbu základních tvarů byly přidány do nového panelu Primitiva na pásu karet Model. Nástroje modelování pomocí Primitiv automaticky vytvářejí náčrty, vysunutí a rotaci pro vznik kvádru, válce, koule nebo toroidu.

Inventor2013_7

Hromadná změna vzhledu prvků a povrchu

Hromadně můžete změnit vzhled několika prvků přes pravé tlačítko a Vlastnosti. Stejným způsobem lze měnit barvu přes Vlastnosti u více povrchových plošek najednou.

Inventor2013_8

Posun Konce součásti

Konec součásti lze nyní posouvat skokově přes pravé tlačítko výběrem příslušného prvku, přičemž se konec součásti posune za vybraný prvek. Na pravé tlačítko se zde objevuje příkaz Posunout EOP (End Of Part) značku, který však není k dispozici při výběru více prvků.

Označení Konce součásti můžete přesunout až pod složku Počátku. Jestliže vyberete přímo Konec součásti, objeví se přes pravé tlačítko nové příkazy Posunout EOP na začátek nebo Posunout EOP na konec.

Inventor2013_9

Pracovní rovina – přímá manipulace

Odsazení a nastavení sklonu pracovních rovin rovněž využívá přímou manipulaci s mini-panelem pro vytváření nových pracovních prvků i jejich editaci. Dochází tak ke shodným pracovním postupům napříč celou aplikací Inventor 2013.

Pohledová reprezentace součásti

Pohledová reprezentace součásti je rozšířena do prostředí multitěles.

Kromě vzhledu součásti (barva), viditelnosti náčrtů a bloků, viditelnosti pracovních prvků i uživatelského souřadného systému, stavu prohlížeče (rozbalení položek), přiblížení a natočení kamery může nyní Pohledová reprezentace řídit i viditelnost jednotlivých těles.

Nové nastavení viditelnost jednotlivých těles součásti lze využít v prostředí sestavy i výkresu.

Skořepina – přímá manipulace

Příkaz Skořepina získává ovládací prvek přímé manipulace a mini-panel, obdobně jako např. Vysunutí a Rotace v předchozí verzi. Původní dialogové okno je ve výchozím stavu srolováno.

 

Sestava

Vyplnění vnitřních prostor u odvozených komponent

Při vytváření odvozené komponenty ze sestavy je k dispozici nová možnost Vyjmout všechny vnitřní prostory pro vyplnění vnitřních dutin, což může sloužit jako ochrana návrhu proti kopírování při předávání vnějších tvarů zákazníkům.

Generátor rámů – natočení profilu

Místo zadávání přesného úhlu natočení profilu jej můžete natáčet pomocí vybrané geometrie. V rámci vkládání profilů se v dialogu objevuje nová možnost Zarovnat k vybrané geometrii, což může být rovinná plocha povrchu součásti, lineární hrana, pracovní osa, pracovní rovina nebo náčrtová čára. Zarovnávána je osa X počátku profilu. Některé geometrie nelze vybrat kvůli potenciálnímu konfliktu ve vazbách sestavy nebo v úpravách rohů rámové konstrukce.

 

Výkres

Otevírání výkresů z prostředí sestavy

Příkaz pro otevírání výkresů součástí a podsestav z hlavní sestavy byl posunut do druhé úrovně kontextového menu přes pravé tlačítko pod rozbalovací položku Komponenta. Automaticky je otevřen výkres stejného názvu, v opačném případě se objeví otevírací dialog.

Odstranění více listů najednou

V prohlížeči výkresu vyberete více listů a přes pravé tlačítko můžete zadat Odstranit. V dalším rozšířeném dialogu lze zkontrolovat výběr, příp. přidat další listy k odstranění.

Inventor2013_10

 

Kopírování pohledů do stejného listu

Užitečná schopnost kopírovat výkresové pohledy mezi listy je v Inventoru 2013 rozšířena o možnost kopírování pohledů v rámci jednoho listu se všemi poznámkami při zachování asociativity s modelem.

Inventor2013_11

Dílčí základna

Nejen u textů a kót, ale i při umístění Dílčí základny do šrafování již nyní dochází k ořezání šrafu (neprochází skrz značku). Rovněž odkaz Dílčí základny, který kříží text, je v tomto místě přerušen.

Vkládání obrázků do razítka

Kromě obrázků typu BMP můžete vkládat do výkresového razítka ještě obrázky formátů GIF, JPG, PNG a TIF. Úprava razítka probíhá v náčrtovém prostředí.

Inventor2013_12

 

Materiály

Nástroje pro vzhled a textury

Inventor 2013 přináší nové nástroje pro editaci barev a textur přímo ve scéně, čímž poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Automatizované procesy nastavování vzhledu snižují množství zdlouhavých interakcí s knihovnou stylů.

Mini-panel nástrojů vzhledu

Nový mini-panel představuje přístup k vlastnostem vzhledu v grafickém okně v reálném čase. Můžete zde modifikovat barvy, měnit jejich přiřazení a nastavovat mapování textur. Všechny úpravy jsou okamžitě aktualizovány.

Manipulátor textur

Manipulátor textur poskytuje nástroje pro změnu měřítka, posun a natáčení textur v grafickém okně v reálném čase. Kontextová vizuální odezva pomáhá určit potřebné modifikace. Manipulátor textur pracuje s vybranými modelovacími prvky nebo povrchy.

Inventor2013_13

Vizualizace

Inventor 2013 přináší rozšířené možnosti zobrazování a mapování textur pro realistický vzhled modelů, což však může vést k většímu HW zatížení. K rychlému snížení této vizuální složitosti byl přidán na pás Pohled do panelu Vzhled ovládací prvek pro zapnutí nebo vypnutí Textur. Nastavení nového příkazu může být zachováno v rámci Nastavení dokumentu pro každý soubor zvlášť nebo pro všechny relace v Možnostech aplikace – záložka Zobrazení.

Zobrazování všech textur kromě závitů a obrázků Obtisku je vypnuto. Závity a Obtisk jsou nezávislé na ovládacím prvku zapnutí/vypnutí textur.

Inventor2013_14

 

Nástroje (Tooling)

Povrchy do zdrojového modelu

V přípravě zdrojového 3D modelu plastové součásti můžete do výběru pro odvozování objemových těles přidávat i tělesa povrchová s určením konkrétních ploch, které mohou dále sloužit k pružnější tvorbě dělících povrchů a komplexního záplatování otvorů.

Umísťování vtokové vložky

Do dialogu vkládání vtokové vložky do rámu formy bylo přidáno rozšiřující nastavení pro flexibilnější určení polohy. Nyní můžete pro umístění vybírat kromě náčrtového bodu i čáry rozváděcích kanálků a následně specifikovat poměrnou hodnotu polohy podél geometrie náčrtu. Pokud vyberete náčrtový bod, tato poměrná hodnota nebude k dispozici.

Virtuální vtokový kanál

V průběhu technologického nastavení vstřikování pro analýzu plnění dutin celé formy lze z rozšířeného dialogu vytvořit virtuální vtokový kanál. Díky virtuálnímu vtoku můžete provádět analýzu plnění formy bez nutnosti tvorby rámu s vtokovou vložkou. Stačí jen vybrat náčrt pro rozváděcí kanálky a specifikovat potřebné rozměry virtuálního vtokového kanálu.

Referenční střed pro smrštění

Nástroj pro výpočet smrštění byl rozšířen o možnost výběru uživatelského souřadného systému (USS). V modelu plastové součásti určíte vhodné místo pro USS, který budete mít následně k dispozici v dialogu smrštění součásti jako referenční střed.

 

Interoperabilita

Mračno bodů

Mračno bodů je sada vrcholů v trojrozměrném souřadném systému a je definováno pomocí X, Y, Z souřadnic. Tyto vrcholy zpravidla reprezentují vnější povrch objektu.

Inventor 2013 umí:

 • Připojit mračno nebo mračna bodů k součásti či k sestavě.
 • Posouvat, otáčet, měnit měřítko a ořezávat mračno bodů.
 • Snižovat hustotu bodů.
 • Připojovat pracovní body k jednotlivým vrcholům mračna pro případnou tvorbu pracovních os a pracovních rovin.

Creo import

Inventor 2013 může importovat soubory parametrických součástí (*.prt*) a sestav (*.asm*) programu Creo. Nastavení možností při načítání Creo parametrických součástí a sestav je totožné jako u souborů Pro/ENGINEER.

JT import

JT import nyní umožňuje nastavení hustoty importované sítě povrchových plošek.

Inventor vytváří prvky sítě, které seskupuje v prohlížeči modelu. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace. Přestože je nelze modifikovat, můžete měnit alespoň vizuální atributy.