Zkušenost zákazníka - Znalostní a technologický audit ve společnosti INGTOP

Znalostní a technologický audit může znamenat zvýšení produktivity práce v konstrukci / projekci  více jak o 37%.

ingtop logoSpolečnost INGTOP, s.r.o. se zabývá dodávkami velkých investičních celků od jednoúčelových strojů, plynových zařízení, rozvodů, chladících zařízení až po ocelové  konstrukce sklářských pecí. Mezi další důležité činnosti firmy patří kompletní dodávka hotových ocelových montážních jam včetně veškerého technologického a diagnostického vybavení pro zákazníka tzv. „na míru“. Svými procesy je společnost INGTOP, s.r.o. připravena postarat se o celý životní cyklus svého dodávaného řešení  a to konstrukční návrh,  TPV, výrobu, logistiku, montáž a servis.

Jednatel společnosti Michal Guldán říká:
„Z pohledu managementu firmy je řízení našich zakázek velmi náročným a klíčovým procesem. Společnost byla založena v roce 1990 a od té doby velmi výrazně roste. Mezi lety 2003 až 2007 vybudovala výrobní a skladový areál v Týništi nad Orlicí, kam se přestěhovalo i vedení společnosti, projekční a konstrukční oddělení a řízení tuzemských a zahraničních montáží. Společnost INGTOP, s.r.o. se  tímto téměř „skokovým“ vývojem přeměnila z malé firmy na firmu střední velikosti a v současné době zaměstnává 120 zaměstnanců. A jak to tak u větších společností bývá, zvýšily se provozní náklady a především novými procesy se zpočátku snížila produktivita práce konstrukčního a projekčního oddělení."

 

Přechod na 3D Document Management System

Adeon logoSpolečnost ADEON CZ s.r.o. byla u tohoto rozvoje společnosti také. INGTOP, s.r.o. je jejím dlouhodobým zákazníkem a ADEON CZ s.r.o. zde působí jako dodavatel CAD/DMS  technologií. V první fázi bylo u konstrukčního software zapotřebí vyřešit kompletní přechod ze 2D na 3D, v další fázi pak zavést správu technické dokumentace pro jednotlivá oddělení společnosti. Veškeré pracovníky přicházející do styku s technickou dokumentací proškolit a nastavit správnou úroveň technické podpory formou servisní smlouvy. To však stále nestačilo.

Po celkové implementaci komplexního řešení software Product Design Suite a Vault od společnosti Autodesk bylo zjištěno, že doba návratnosti investice na tyto technologie je výrazně vyšší, než byla dodavatelem původně prezentována.  Zhotovení variant  jednotlivých investičních celků ve 3D a  výkresové dokumentace ve 2D se výrazně zpomalovalo a tím logicky zvyšovalo interní náklady na celkové zakázky. Oddělení konstrukce dokonce i po zavedení systému pro správu dokumentace  řešilo přepsání a ztrátu návrhových dat za určité období používání systému.

Společnost INGTOP, s.r.o. musela situaci velmi rychle řešit, jelikož prodloužením doby zejména u návrhového procesu, nedodržením termínů vůči svým zákazníkům, díky nedostatečné kapacitě v konstrukci atd. hrozila ztráta nových příležitostí a nových zakázek společnosti.  Využila tak nabídky společnosti ADEON CZ, s.r.o. a nechala si zpracovat znalostní a technologický audit.

 

Znalostní a technologický audit

Znalostní audit je systematický průzkum znalostních aktiv firmy a souvisejících systémů podporujících znalostní management. Technologický audit pak znamená „mapování procesů a používaných technologií“ uvnitř firmy. Objektivní znalostní by technologický audit  měl vždy provádět externí subjekt, podobně jako je tomu u auditu účetních. Je nutno počítat s tím, že důkladný audit znalostí, technologií a procesů podléhající propracované metodologii  není levnou záležitostí.

 

Audit by měl odpovědět na tyto dvě základní otázky:

  • Je komunikace mezi pracovníky a pracovními týmy optimální ?
  • Jsou dostupné potřebné informace, technologie, standardy, pracovní postupy, procesy,  a jsou optimálně využity ?

 

Nedílnou součástí každého auditu je nejen mapování znalostní a technologické báze, ale hlavně se jedná o vypracování doporučení, jak případné nedostatky řešit.   Charakteristickou vlastností všech auditů, tedy i znalostního a technologického auditu, je pak jejich interní charakter, jelikož zadavatel auditu je zpravidla také jediný, kdo obdrží zjištěné odpovědi. Z tohoto důvodu se realizace každého auditu  musí velmi dobře promyslet, jedná se vždy o velmi citlivá interní  data společnosti a nevhodné provedení může firmu paradoxně poškodit. Část auditu se zaměřuje na  hodnocení zaměstnanců firmy s ohledem na jejich způsobilost pro zastávání daných pracovních pozic. Může se jednat i o posouzení předpokladů pro výkon vyšších pozic. Tohoto hodnocení se účastní každý zaměstnanec individuálně a jen za přítomnosti pracovníka, který znalostní a technologický audit provádí. Dále se jedná o kritické zhodnocení firemních procesů, organizační struktury firmy a zpracování respektive aktualizaci popisu pracovních míst. Výstupem tak je dle požadavků zadavatele návrh systému motivace, analýza vzdělávacích potřeb a návrhy na další vzdělávání, optimalizace počtu pracovníků, návrh optimalizace procesů apod. Zpráva z personálního auditu je zpravidla zpracována v rozsahu jednoho měsíce. Rozsah auditu je stanoven na základě úvodní bezplatné konzultace se zadavatelem.

Audit ve splečnosti INGTOP s.r.o.

Společnost INGTOP, s.r.o. využila znalostní a technologický audit od společnosti ADEON CZ s.r.o. v plném rozsahu. V rámci celé společnosti byly zmapovány veškeré znalostní úrovně a technologické procesy v rámci auditované zakázky. Po zmapování  kritických míst byl audit zaměřen hlavně na oddělení konstrukce a vývoje, následně pak na komunikaci a navazující procesy z tohoto oddělení.

 

Znalostní a technologický audit se týkal zhodnocení zejména těchto oblastí :

  • Základní znalosti práce ve 3D , práce s objemovými tělesy
  • Práce s velkými sestavami
  • Práce s plechy,  ocelovými konstrukcemi , trubky a potrubí
  • Práce se systémem pro správu dokumentace
  • Základní znalost práce ve 2D, rozšířené znalosti
  • Komunikace s ostatními pracovníky a odděleními společnosti, kooperace na projektech
  • Osobnostní předpoklady pro pracovní pozice
  • Dostupné softwarové licence, používaný hardware

ingtop audit 1   ingtop audit 2

Výstupem znalostního a technologického auditu pak byla analýza procesů a  odborných znalostí. Dále pak doporučení optimalizace procesů zejména v oblastech interní komunikace pracovníků  firmy, změny metodiky pro práci ve 3D a  sjednocení prostředí v úrovni interní  dokumentace pro efektivnější kooperaci. Bylo doporučeno cílené školení pro celou firmu a individuální odborné vzdělávání pracovníků pro další období.

Jednatel společnosti INGTOP,  s.r.o. Michal Guldán k tomu dodává:
„V dnešní době je samotná konstruktérská práce zatížena poměrně vysokým administrativním aparátem (e-mailová komunikace, schvalovací procesy,  certifikace, mnoho sofistikovaných nástrojů pro práci ve 3D  a sdílení dat apod).  Znalostní a technologický audit nám pomohl u našich zakázek zjistit procesní kritická místa, následně jsme ve spolupráci se společností ADEON CZ s.r.o. provedli kroky pro sjednocení pracovních postupů a zefektivnění procesů, zejména v oblasti konstrukce a TPV. Navíc změnou pracovních postupů začali naši projektanti efektivně využívat tzv. obsahového centra, které intregruje pro všechny pracovníky typové prvky používané napříč celou projekcí a konstrukcí.

Cílem celého projektu bylo zefektivnění a zvýšení odbornosti v práci s konstrukčním softwarem AUTODESK Product Design Suite Ultimate a očekávaný přinos v produktivitě práce všech zaměstnanců, kteří přijdou do styku s tímto programem a kteří budou schopni reagovat na nesrovnatelně vyšší počet požadavků a produkovat více výrobků. Požadovaná aktivita ve spolupráci s firmou ADEON CZ s.r.o. zlepšila také komunikaci se zákazníkem – především se radikálně zkrátil čas, za který firma dokáže předložit funkční návrh požadovaného výrobku včetně cenové nabídky. Za zmínku jistě stojí definování standardních pracovních postupů (workflow), sjednocení návrhových šablon, knihoven stylů, kusovníků materiálu v programu AUTODESK Product Design Suite Ultimate.  Ale co je nejpodstatnější, práce celého týmu je  rychlejší a efektivnější s monitoringem stavu dokumentace on-line s dohledatelnou historií. Po celkovém odborném školení mohu s odstupem času říci, že po těchto krocích náš konstrukční tým zvýšil  produktivitu práce více jak o 37 %."

ingtop audit 3Další přidanou hodnotou spolupráce se společností ADEON CZ s.r.o. byla práce na 3D VIDEO PREZENTACI, kdy z 3D podkladů vznikly video prezentace jednoúčelových strojů pro výrobu izolačních materiálu, které byly použity k představení portofolia společnosti na světových veletrzích.

V letošním roce spolupráce se společností ADEON CZ s.r.o. pokračuje ve využití 3D projekčních dat pro technologii 3D tisku. Naše společnost je schopna během pár hodin zákazníkovi předložit finální návrh např. jednoúčelového stroje nebo montážní jámy. Při tomto způsobu dokáže naše společnost výrazně zkrátit proces návrhu a jeho následného odsouhlasení zákazníkem.

 

 

INGTOP 3D tisk   INGTOP 3D tisk

 


Už jste četli zkušenost našeho zákazníka při řešení projektu atypického opláštění budovy Crystal? >